U, de petitionaris
Anouk moet blijven

Verleng contract van Anouk als directeur Schoenenkwartier

2.018 ondertekeningen

Twee jaar geleden is Anouk van Heesch met veel lof binnen gehaald als directeur van het Schoenenkwartier en heeft het in zeer korte tijd tot een succes gebracht. Dankzij haar netwerk staat het museum ook landelijk op de kaart. Zij wordt door iedereen op handen gedragen.

Het is vijf voor twaalf en door deze petitie te ondertekenen kunnen wij samen een duidelijk signaal afgeven aan het bestuur en de gemeente Waalwijk.

Petitie

Wij

Inwoners van Waalwijk eo, vrienden Schoenenkwartier, donateurs, vrijwilligers en schoenindustrie.

 

constateren dat:

  • Wat is er door Anouk en haar team keihard gewerkt, van 's morgens vroeg tot laat in de avond, jaren aan een stuk en dat met grote gedrevenheid en veel passie.
  • Met als eindresultaat een museum en een directeur waar wij als Waalwijk trots op mogen zijn.
  • Het museum heeft deze week de 10.000ste bezoeker mogen ontvangen. Een kers op de taart voor al het vele werk dat er verricht is.
  • Er moet iets vanuit de gemeenschap gebeuren om duidelijk te maken dat wij het niet eens zijn met om haar contract niet te verlengen!

 

en verzoeken

heroverweeg het besluit om haar contract niet te verlengen en draai het terug. Anouk van Heesch moet blijven.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Waalwijk 
Petitieloket:
Einddatum:
06-12-2022 
Petitionaris:
Christine Vesters  

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

3 oktober:Fractie Samen Waalwijk stelt schriftelijke vragen aan College van B&W

" Zeg John, zijn al die vragen van de Fractie Samen Waalwijk al beantwoordt "
" Daar zeg je me wat Timo " " Ik zou het echt niet weten" !

College van Burgemeester en wethouders Waalwijk, 3 oktober 2022 Onderwerp: schriftelijke vragen ex art. 47: vervolgvragen niet verlengen overeenkomst directeur Schoenenkwartier Geacht college, We hebben met belangstelling kennis genomen van de beantwoording van onze eerdere vragen.

+Lees meer...

We vinden het opvallend dat het college zichzelf tegenspreekt in de beantwoording van onze vragen. Dat vraagt om een duidelijke motivering van uw college. Het college neemt het standpunt in dat het niet treedt in interne aangelegenheden bij het Schoenenkwartier. Dat verbaast ons, omdat het college medio 2017 wel intervenieerde in interne aangelegenheden bij het toenmalig SLEM. Vorig jaar nog intervenieerde het college in interne aangelegenheden bij De Tavenu. De portefeuillehouder kondigde publiekelijk aan een benchmarkonderzoek uit te laten voeren naar het loongebouw bij De Tavenu. Wat ons betreft is dit eveneens inmenging in een interne aangelegenheid, zeker bij een organisatie waarmee een budgetsubsidie overeenkomst bestaat, waarbij de gemeente op resultaten dient te beoordelen. Wij hadden vanuit onze zorg voor de continuïteit van het museum en vanwege eerdere interventies van uw college in interne aangelegenheden een actievere houding verwacht. De bij het team, de vrijwilligers, de lokale, regionale en landelijke schoenen- en lederbranche, is fnuikend voor het draagvlak voor het museum. Dat hoeft niet te betekenen dat uw college zelf als bemiddelaar optreedt, maar u kunt ook een ‘commissie van wijzen’ aanstellen, die onafhankelijk advies uitbrengt. Dat leidt bij ons tot de volgende vragen: 1. Waarom heeft u zich in de boven genoemde gevallen wel rechtstreeks geïntervenieerd in interne aangelegenheden, en weigert u nu -vanuit het oogpunt van het gemeentelijk belang (financieel risico, imagoschade en maatschappelijke onrust)- te interveniëren? 2. Waarom stelt u in uw beantwoording dat het college geen verantwoordelijk draagt in het personeelsbeleid van het Schoenenkwartier, maar neemt u deze verantwoordelijkheid wel waar het gaat om de benchmark naar het loongebouw van De Tavenu, waar uw college niets mee van doen heeft? 3. Waarom meet u met verschillende maten? Bent u met ons van mening dat dit leidt tot willekeur in benadering van organisaties? 4. Als u vindt dat de gemeente geen rol speelt in deze interne kwestie, waarom heeft u de raad dan geïnformeerd over het besluit van het bestuur om de overeenkomst met de directeur niet te verlengen? Dat is toch een taak van het bestuur? Bent u met ons van mening dat alleen al door deze bestuurdersbrief uw college de schijn van inmenging in interne kwesties oproept? 5. Heeft u overwogen om een ‘commissie van wijzen’ aan te stellen, die na het horen van alle partijen een advies uitbrengt om uit de ontstane, uiterst ongewenste impasse te komen? Zo ja, wat heeft u ervan weerhouden om een dergelijke commissie in te stellen? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te overwegen? U geeft aan in de afgelopen tijd verschillende gesprekken te hebben gevoerd met betrokkenen. 6. Waarom heeft u deze gesprekken gevoerd als u zich afzijdig wilt houden van dit conflict? 7. Kunt u de raad -met inachtneming van de privacy van betrokkenen- aangeven wat u uit deze gesprekken heeft opgehaald? Ondanks dat het college zich afzijdig wil houden in dit interne conflict, geeft u in uw beantwoording wel aan dat u geen redenen heeft om te twijfelen aan de besluiten van het bestuur. Met dit antwoord houdt u zich niet afzijdig, maar kiest u expliciet partij voor het bestuur. 8. Op grond van welke bevindingen komt u tot de conclusie dat u geen reden heeft te twijfelen aan de besluiten van het bestuur? 9. Bent u het met ons eens dat door deze zinsnede in uw beantwoording uw college de kant van het bestuur kiest en daarmee toch een standpunt inneemt in dit volgens u interne conflict? Als uw college geen twijfels heeft over het huidige besluit van het bestuur om het contract met de huidige directeur niet te verlengen, mogen op zijn minst vanuit het college kritische vragen gesteld worden over de gevoerde selectieprocedure. Het gaat immers om een voor uw college prestigeproject dat na een ongelukkige aanloop een debacle als zich nu voordoet, uitermate onwenselijk is. 10. Heeft u met het bestuur gereflecteerd over de gevoerde selectieprocedure, waarbij ook is stilgestaan bij het beoordelingsvermogen van dit bestuur? Dit bestuur heeft de huidige directeur immers geselecteerd uit ’39 topkandidaten, waarbij de huidige directeur er met kop en schouders boven uit stak; zo heeft het bestuur bij de aanstelling de directeur zelf gepresenteerd. Zo ja, welke conclusies zijn daaruit getrokken? Zo nee, waarom heeft u dit niet gedaan? U geeft in de beantwoording aan dat zo spoedig mogelijk wordt overgegaan naar de nieuwe governance structuur. U voert daarover gesprekken. In de beantwoording van onze onderhandse vragen geeft u aan geen deadline aan het huidige bestuur gesteld te hebben voor de overgang naar een raad van toezicht. U geeft aan dat dit een taak van het bestuur is. Dit standpunt verbaast ons. Als opdrachtgever voor de bouw van het museum en subsidieverlener van het Schoenenkwartier heeft uw wel degelijk mogelijkheden om voorwaarden aan de governance te stellen, zeker gelet op het feit dat het mislukken van dit majeure project zijn weerslag heeft op het imago van de gemeente – dit nog los van eventuele financiële risico’s. 11. Waarom heeft u -gelet op de kwetsbaarheid van een tweekoppig bestuur- niet eerder aangestuurd op het instellen van een raad van bestuur? Dit zou immers al in 2021 gerealiseerd zijn? 12. Waarom houdt u zich afzijdig van het bespoedigen van de instelling van een raad van toezicht, terwijl uw college vanuit de rol van opdrachtgever voor de bouw van het museum en subsidieverlener wel degelijk de mogelijkheden heeft om hier actief in te acteren? 13. Bent u zich ervan bewust dat als de continuïteit van het museum door de huidige onrust binnen en buiten het museum in het gedrang komt, dit direct zijn weerslag heeft op uw college? Graag een toelichting hierop. In de beantwoording van onze onderhandse vragen geeft u aan dat de stuurgroep op 28 september jl. is opgeheven maar dat er nog een aantal werkzaamheden moeten worden gedaan, die onder de garantie vallen. Ook dit bevreemdt ons, omdat de stuurgroep door de gemeente als opdrachtgever voor de bouw van het museum is ingesteld en verantwoordelijk is voor het gehele bouw- en inrichtingsproces tot de definitieve oplevering. Zolang er nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd -of deze nu vallen onder de garantie of niet- kan er geen sprake zijn van een definitieve oplevering. Daarnaast hebben wij uit gesprekken met verschillende betrokkenen begrepen dat het huidige subsidiebudget ontoereikend is om de ambities van de gemeente waar te maken. Daarom de volgende vragen. 14. Wanneer moeten de werkzaamheden afgerond zijn? Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op het ordentelijk uitvoeren van deze werkzaamheden? De gemeente als opdrachtgever, c.q. de stuurgroep of het museum?
15. Wie is er nu verantwoordelijk voor de definitieve oplevering? De gemeente of het museum? Wie maakt er aanspraak op de garantiebepalingen? De gemeente of het museum? Wie treedt op als er conflicten over de afrondende werkzaamheden ontstaan? De gemeente of het museum? 16. Wij vernemen graag of de kosten voor realisatie van het museum binnen de door de raad beschikbaar gestelde kredieten zijn gebleven. Wij ontvangen van u graag een duidelijk kostenoverzicht. Mochten er (onvoorziene) kosten zijn weggeschreven op andere posten, dan ook hiervan graag een overzicht. 17 .Ook verzoeken wij u ons een berekening te overleggen waaruit blijkt of het beschikbaar gestelde subsidiebudget voor 2022-2025 voldoende is om te voldoen aan de door de gemeente gestelde ambities. Wij zien de beantwoording van onze vervolgvragen met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet,Samen Waalwijk Bea de Jongste en Luuk Ottens

03-11-2022

Haantjes gedrag in de Politiek Waalwijk

Welke Haan slacht er nu een kip met de gouden eieren? Toch hopelijk niet ons haantje op onze monumentale kerk St. John the Baptist “ Waalwijk op zijn Smalst “

Waar wringt nu die schoen in schoenlapperslaand? Nog steeds is het mysterie rondom de onlangs niet meer werkzame directeur van het Schoenenkwartier, Anouk van Heesch, niet opgelost.Haar werkzaamheden heeft zij vervroegd gestaakt omdat haar de normale werksfeer werd ontzegd.

+Lees meer...

Geen gesprekken meer met haar team en vrijwilligers zonder het bijzijn van de in der haast aangestelde interim Mechtild van den Homberg? Het tweede jaarcontract, dat tegen de afspraak niet omgezet gaat worden naar het beloofde vast contract directeur-bestuurder, loopt af op 1 december 2022 Dit was geen werkbare situatie voor een directeur die zich meer dan 200% heeft ingezet met haar team en vrijwilligers. Een resultaat waar iedereen vol lof over spreekt.Haar verdiensten, tomeloze inzet, ambitie, kennis van zaken, openstaande mind, gastvrijheid, groot verbindend vermogen en oprechte interesse en bovenal haar zeer menselijke persoonlijkheid en creativiteit, zijn stuk voor stuk ingrediënten die nodig zijn om een museum neer te zetten op het hoogste niveau, én interessant te houden voor nu en in de toekomst! Een directeur die er niet is alleen voor haar eigen belang maar iedereen erin betrek om samen het museum te laten groeien naar het resultaat dat zij nu samen bereikt hebben!Ongelooflijk veel werk is er verzet om te komen tot het resultaat dat er nu staat! Een schoenenmuseum van internationale allure! Uitgeroepen tot publiek gebouw van het jaar 2022. En dat in Waalwijk!! Geen enkele van de meer dan 15.000 bezoekers is dit ontgaan! Door welke bril moet het bestuur en gemeente kijken om dit ook te kunnen zien! De 'voorzitter' van het bestuur, tevens secretaris en penningmeester (!) heeft gekozen voor radiostilte en blijf zich hier stellig aan vasthouden. Anouk daarentegen kiest daar niet zelf voor , zij is monddood gemaakt door het spreekverbod dat haar door het bestuur is opgelegd en kan zich tegen niets verweren. Gedwee moet zij nu vanaf de zijlijn, alles over haar kant laten gaan, en ondertussen begrijpt men niet waarom er van haar kant geen weerwoord komt, het antwoord is dus het spreekverbod! Hoe pijnlijk moet deze situatie voor haar zijn! Leve de democratie anno 2022 Het bestuur heeft heel wat uit te leggen maar wil niet spreken! Waarom wil het inmiddels, 2-koppige bestuur niet spreken en kiest voor die radiostilte? Heel vreemd, of misschien toch niet zo vreemd? Je zou haast gaan denken dat het bestuur ook een spreekverbod opgelegd heeft gekregen maar dan van hogerhand.......? Wie beschermt Wie? Niets lijkt meer ondenkbaar in deze hele ridicule slepende affaire rondom het Schoenenkwartier. De haan op de hoge toren van de Waalwijkse St.John the Baptist, neerkijkend op Waalwijk zal het vast weten... Een petitie die door meer dan 2000 verontruste, maar vooral verontwaardigde mensen, vanuit Waalwijk en verre omstreken is ondertekend, waaronder vele grote namen uit de Schoenenbranche en het bedrijfsleven en laten we de belangrijkste groep niet vergeten, de vele vrijwilligers die allen Anouk een warm hart toedragen. Een petitie die bewezen gerechtvaardigd is omdat er geen enkele tegen reactie hierop gekomen is van het bestuur? Dat zegt mij in ieder geval genoeg! Deze petitie wordt door De Raad en burgemeester en wethouders zonder pardon naast zich neergelegd. Door simpel weg te stellen dat ze zich niet met personeelszaken mogen bemoeien! Dat we hier nu nog steeds kunnen spreken over alleen personeelszaken, die het bestuur zelf op moet lossen, is wel heel kort door de bocht. Het College en de gehele gemeente raad, zijn gekozen door de burgers van Waalwijk en die verwachten dat hun zaken door goed bestuur behartigd worden! En daar wordt dus ook onder verstaan het zorgen dat de rust weer wederkeert in Schoenlapperslaand en wij allen weer kunnen gaan genieten van een museum waar heel veel gemeenschapsgeld per jaar naar toe gaat. Het niet verlengen van het contract van de directeur Anouk van Heesch heeft gezorgd voor alle commotie die is ontstaan. Waar zou dat dan toch vandaan komen? Dus de Gemeente behoort zich er wel degelijk mee te bemoeien! Sta als gemeente achter alle verontruste en verontwaardigen burgers , dat is wat er van u verlangd wordt. De vraag aan de Burgermeester, om te bemiddelen tussen bestuur en directeur , om nog eens opnieuw samen het gesprek aan te gaan in bijzijn van een mediator, was dat nu echt teveel gevraagd? Dat onze burgermeester zich wel hard wil maken voor 250 boze Ajax supporters , deze de ruimte geeft om in Waalwijk te demonstreren, en daar dan ook nog eens een kopje koffie uitserveert! Onbegrijpelijk dat hier wel haar aandacht naar uitgaat en niet naar de ondertekenaars van een petitie en alle andere medestanders om Anouk te behouden voor het Schoenenkwartier. Deze supporters actie verdient geen pluim! Vele brieven zijn verzonden naar Gemeente Waalwijk en het bestuur vanuit de Schoenenbranche waarin ze hun onbegrip en ongenoegen uiten over het handelen en het besluit van het 2- koppig bestuur en vragen met klem aan de gemeente hier iets aan te doen! Ook met deze brieven is niets gedaan! Het wordt de hoogste tijd voor openheid, eerlijkheid en gerechtigheid! Stop met deze achterkamertjes politiek, Stop met het schaden van een zeer geliefd directeur, Stop met het ten gronde richten van een prachtig Schoenenkwartier! Stel de belangen van de gemeenschap voorop en laat je eigen belangen varen! Dat getuigd van goed bestuur!! Daar kan iedereen zich in vinden en zou getuigen van goed leiderschap! Hopelijk komt de onderste steen heel snel boven ! Christine Vesters Petitionaris

03-11-2022

Schoenontwerper Charles Bergmans haalt belangrijk deel van zijn collectie ui Schoenenkwartier

Waalwijks museum: 'Dit verhaal kent enkel verliezers’

WAALWIJK - Ook schoenontwerper Charles Bergmans haalt een deel van z’n collectie terug uit het Schoenenkwartier. Het is een nieuwe actie tegen het vertrek van directeur Anouk van Heesch.

+Lees meer...

Helpt zo'n protest het museum of niet? Michel Koster 01-11-22, 08:25 Bron: BD

De actie van de bekende schoenontwerper Zeynep Dag trok heel wat publiciteit. Zij haalde de door haar ontworpen gouden laarzen van zangeres Beyoncé uit de collectie van het Schoenenkwartier, als protest tegen het vertrek van directeur Anouk van Heesch. Charles Bergmans volgt haar voorbeeld. Of zijn actie ook zo veel aandacht trekt, is de vraag. Maar opvallend is het wel.

Bergmans heeft nauwe banden met het Schoenenkwartier, en is een bekende naam in de schoenenbranche. De zeventiger werkte tot twee jaar geleden bij zijn studio in een oude schoenenfabriek in Sprang-Capelle, maar heeft nog altijd contact met de internationale schoenenwereld. Zijn vader was de stuwende kracht achter het oude schoenenmuseum. Stemming omgeslagen

Bergmans toonde zich bij de opening van het nieuwe Schoenenkwartier nog zeer enthousiast over wat er in Waalwijk is neergezet. Enkele maanden later is die stemming bij hem flink omgeslagen. Zo is hij ook lid van het actiecomité Goed Bestuur Schoenenkwartier, dat strijdt tegen het vertrek van Van Heesch. Het is een hele stap om speciale spullen uit het nieuwe museum terug te halen. Waarom is deze actie nodig?

,,Geloof me, ik doe dit met pijn in mijn hart. Ik voel me nauw verbanden met het Schoenenkwartier. Maar het is gewoon tijd voor een duidelijke boodschap. Het is een grote fout dat het bestuur het contract met een goede directeur als Anouk van Heesch niet verlengt, en dat om heel schimmige redenen. En dan de gemeente die dit allemaal laat gebeuren. Mensen worden op deze manier gekwetst. Dit verhaal kent enkel verliezers.”

Wat is er precies uit de collectie gehaald? ,,Het gaat om mijn speciaal voor de opening gemaakte 1.2.3.D Design project, met onder meer een speciale leest en 3-d geprinte schoenen. Er staan nog meer ontwerpen van mij in het Schoenenkwartier, maar die zijn in het verre verleden al geschonken. Of ik ze anders ook weg had gehaald? Dat had ik zeker overwogen.” Eerst de gouden laarzen van Beyoncé, en nu dit. Is het niet slecht voor de toekomst van het museum als er nog meer uit de collectie verdwijnt?

,,Ik hoop eerlijk gezegd dat vele anderen dit voorbeeld volgen. De boodschap kan niet krachtig genoeg zijn. En ja, er heerst onrust onder vrijwilligers en sponsors. Maar dat ligt niet aan ons. Die ophef zal door deze actie niet minder worden, dat besef ik goed. Maar bij een protest moet je van je laten horen. Zwijgen heeft geen zin, dit gaat om de toekomst van het Schoenenkwartier.” Maar wat kan zo'n protest nog opleveren? Het contract met Van Heesch loopt 1 december af.

,,De tijd dringt, maar het is in mijn ogen nog niet te laat. Ik heb de hoop niet opgegeven dat Anouk van Heesch blijft, anders zouden we dit ook niet allemaal doen. Het zou in ieder geval helder moeten worden wat hier nu allemaal precies speelt. De stilte van het bestuur voedt geruchten, die mensen als Anouk van Heesch onterecht beschadigen. En het wordt hoog tijd dat de gemeente iets van zich laat horen. Dit protest is een extra oproep daartoe.”

03-11-2022