U, de petitionaris
Leusderheide 3

Geen windmolens in Leusden en omgeving

1.674 ondertekeningen

Wij inwoners van de gemeente Leusden zijn tegen het plaatsen van windturbines op de Leusderheide of elders in de gemeente Leusden.

Foto dankzij RESinbeeld.nl

Petitie

Wij

De inwoners van de gemeente Leusden en omstreken

 

constateren dat:

  • Dat Leusden is aangewezen als kansrijke locatie voor windturbines
  • Dat inwoners van Leusden en omgeving ernstige hinder zullen ervaren door horizonvervuiling
  • Dat de voorgestelde locatie ligt in een gebied ligt waarin beschermde diersoorten voorkomen volgens de Wet Natuurbescherming.
  • Dat windturbines niet vrij zijn van CO2 en stikstofuitstoot.
  • Dat inwoners van de gemeente Leusden niet objectief geïnformeerd worden over de baten en lasten.

 

en verzoeken

Om Leusden in de RES aan te merken als definitief uitgesloten voor plaatsing van windturbines / windmolens.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Leusden 
Petitieloket:
Einddatum:
06-12-2021 
Petitionaris:
Ko Nieuwenhuijse 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Vervolg op deze petitie: www.leusden.windalarm.org

Beste mensen,

Wij zijn er blij met het grote aantal ondertekenaars van deze petitie.

Inmiddels is er met betrekking tot gezondheidsklachten en windmolens voortschrijdend inzicht.

+Lees meer...

Het LUMC heeft onderzocht wat laag frequent geluid (geproduceerd door windmolens) doet met mensen. Het blijkt dat het geluid en de trillingen kan leiden tot slaapverstoringen, neurologische problemen en hartproblemen.

Mede daarom pleiten wij ervoor om geen windmolens te plaatsen en als deze om welke reden geplaatst worden een afstand aan te houden van 10x de ashoogte tot aan de bebouwing. Met de windturbines die Leusden van plan is neer te zetten praten wij over een hoogte van 230 meter. Dit betekent dat als men verder af woont dan de straal van 2.300 meter vanaf een windmolen men in veel gevallen geen (gezondheids) overlast ervaart. Daarbinnen dus wel.

Deze petitie tekst dekt de lading van de nieuw verkregen inzichten niet meer. Daarom is leusden.windalarm.org een nieuwe, aanvullende petitie gestart om de politiek te bewegen af te zien van de plannen voor het bouwen van windmolens. Dit vanuit gezondsheidsredenen.

Wij vragen u om ook de nieuwe petitie te ondertekenen. U kunt deze vinden via: https://leusden.windalarm.org/

Hartelijk dank voor uw medewerking. Laten wij kiezen voor een mooier, groener en gezonder Leusden.

Ko Nieuwenhuijse, petitionaris

11-06-2021

De burger wordt gemangeld door de lokale overheden

Inmiddels hebben hebben ruim 1370 mensen deze petitie ondertekend, waarvoor onze hartelijke dank. Echter het heeft er alle schijn van dat onze bestuurders niet wensen te luisteren en hun doordrijven om voor 2030 8 megawindturbines te plaatsen voor 2040 nog eens 8. Let op: er wordt gesproken over windturbines van meer dan 200 meter hoog! Nog los van 100 ha zonnevelden in 2030 en 400 ha zonnevelden in 2040.

+Lees meer...

Voor de beeldvorming: 2 voetbalvelden is ca 2 ha. Dat betekent dus het einde van ons mooie Landschap en de introductie van gezondheidsrisico's en schaden aan flora en fauna.

Inmiddels ios er samenwerking op gang gekomen met andere belangengroepen die excat hetzelfde doel nastreven. Omdat het nu hoog tijd wordt dat onze bestuurders echt gaan luisteren wordt er weer een nieuwe petitie gestart : " Leusden Windalarm". Wij hopen van ganser harte dat u ook deze petitie wilt ondertekeken. Verdere informatie verschijnt binnenkort in de media.

07-06-2021

Ingesproken in de Gemeenteraad van 4 maart j.l.

Dit bericht is tevens te vinden op:

https://gemeentebestuur.leusden.nl/Documenten/Ingekomen-stukken/2021/3/pagina_2

Maar kijkt u gerust ook naar de stukken van de andere insprekers.

De tekst:

Geachte raadsleden, Geachte wethouder,

Wethouder van Beurden doet u een raadsvoorstel (L263786) waarover u, de gemeenteraad, op 18 maart a.s.

+Lees meer...

gaat stemmen. Het raadsvoorstel betreft de RES+ ambitie van Leusden om in 2040 voor 100 % energie neutraal te zijn. Dit zou betekenen een ambitie om 0,35 TWH op te wekken op het grondgebied van Leusden. Vooralsnog met de inzet van 8 windmolens van 200 meter hoog en 200 voetbalvelden aan zonnepanelen.

Gemeenteraad: Wat is de noodzaak dat Leusden landelijk voorop gaat lopen? U springt verder dan uw polsstok lang is. Wij, als betrokken en meedenkende burgers, willen u behoeden dat u in deze een nat pak haalt.

Hierbij voor nu de focus op de volgende onderwerpen: • RES+ ambitie Leusden: Is deze getoetst bij de burger? • Routekaart: Is de routekaart getoetst bij de burger? • Heeft u aan de burgers visueel duidelijk gemaakt met artist impressions dan wel maquettes hoe 200 meter hoge windmolens eruit zien als ze daadwerkelijk in het Leusdense landschap staan? • Is er een MER rapportage voor de RES regio Amersfoort respectievelijk Leusden? • Is er onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s van windmolens? • Is er onderzoek gedaan naar ambities en bouwplannen voor windmolens in buurgemeenten/ regio’s aangrenzend aan het grondgebied van de gemeente Leusden? • Is er onderzoek gedaan naar ervaringen met windmolens en zonneweides in andere regio’s? • Is er onderzoek gedaan naar de kosten en de impact op het landschap voor de benodigde infrastructuur (kabels/buizen/ onderstations etc. ) ? • Is er een kosten en baten analyse opgesteld? • Is er met betrekking tot de RES (+) ambitie in het financiële beleid van Leusden rekening gehouden met tekorten in overige deelgebieden zoals het sociaal domein? • Kunt u uitsluiten dat subsidiestromen en de baten niet naar de grote windmolenbouwers en energie coöperaties gaan? • Kunt u garanderen dat Leusden gevrijwaard blijft van grondspeculaties in het buitengebied met betrekking tot dit dossier? • Kunt u garanderen dat er geen bomen worden gekapt?

Gemeenteraadsleden, u kunt bovengestelde vragen niet met JA beantwoorden.

Beste gemeenteraadsleden, bent u op de hoogte van het volgende?

• De “Beleidsadviseur energietransitie en thematrekker” van de gemeente Leusden is tevens woordvoerder van de links activistische groepering Extinction Rebellion (Leusderkrant 29-9-2020). Citaat ”We zullen echt alles op alles moeten zetten om de klimaatcrisis aan te pakken” Gemeenteraadsleden stelt u zich voor: Deze meneer heeft onderzoeksbureau Moventem namens de gemeente de opdracht gegeven voor de vorig jaar gehouden enquête. Gemeenteraad: Was de input hiervoor gekleurd of objectief? Gemeenteraad: Bent u en wordt u objectief geïnformeerd in het energie transitie dossier? (zie het citaat). Gemeenteraad: Bent u objectief geïnformeerd inzake de uitkomsten van de enquête? Hoe betrouwbaar is deze enquête? • Leusden ligt in het radarverstoringsgebied van de militaire radar Soesterberg. • Wetenschappelijk bewezen is dat infrasoon geluid, geproduceerd door windmolens substantiële gezondheidsklachten veroorzaakt waaronder slaapverstoring, hoofdpijn, en problemen met het evenwichtsorgaan. • De 10 H regel voor de masthoogte geldt. Concreet als een windmolen een masthoogte heeft van 100 meter dan moet deze op een afstand staan van minimaal 1000 meter vanaf de bebouwde omgeving. • Als zonnepanelen sneuvelen als gevolg van hevige hagelbuien wordt de grond blijvend onbruikbaar.

Gemeenteraadsleden: In het coalitieakkoord 2018 is te lezen dat Leusden een mooie groene zelfstandige gemeente is met een solide financieel beleid. Gemeenteraadsleden: Hoe kunt u verklaren dat u in het Coalitie Uitvoeringsplan 2018 spreekt over samenlevingsakkoorden met de samenleving terwijl de burger niet van de inhoud en consequenties van de RES (+) ambitie op de hoogte is?

Gemeenteraadsleden: Er is geen draagvlak voor uw plannen bij de burgers. Dit tonen wij aan met de petitie “Geen windmolens in Leusden en omgeving”. In het najaar van 2020 hebben wij de petitie overhandigd aan de burgermeester. De petitie is nog steeds gaande en het aantal ondertekenaars groeit gestaag. Wethouder van Beurden toont daarentegen gedragenheid bij de bevolking voor zijn plannen aan middels een uiterst discutabele enquête.

Gemeenteraadsleden, de burger is ongerust, boos, bezorgd, bang en krijgt niet de juiste aandacht. Gevoelsmatig wordt er met de RES (+) een konijn uit de hoge hoed getoverd. Windmolens en zonneweides worden “door de strot” van de Leusdenaar geduwd. Let wel: in meer dan 60 gemeenten (bron AD) zijn gemeenteraden teruggefloten zodra de impact van een windmolen op land visueel gemaakt wordt.

Wij zijn zeker niet tegen verduurzaming van onze samenleving, integendeel. Wij kijken liever naar realistisch en haalbare verduurzamingsconcepten. Wij Leusdenaren willen niet op Mars wonen maar in ons mooie, groene Leusden. Gemeenteraadsleden, het hebben van ambities is prijzenswaardig echter de RES (+) ambities zijn onhaalbaar, onbetaalbaar, onwenselijk en niet realistisch.

Gemeenteraad, wij hopen dat u als door ons gekozen volksvertegenwoordiging op grond van dit betoog inziet dat het onmogelijk is om een droog pak te houden indien u instemt met de het raadsvoorstel (L263786) van wethouder Van Beurden.

Met vriendelijke groet, Ko Nieuwenhuijse Betrokken inwoner, woordvoerder en petitionaris belangengroep “Geen windmolens in Leusden en Omgeving”.

09-03-2021