U, de petitionaris
Leusderheide 3

Geen windmolens in Leusden en omgeving

1.675 ondertekeningen

Wij inwoners van de gemeente Leusden zijn tegen het plaatsen van windturbines op de Leusderheide of elders in de gemeente Leusden.

Foto dankzij RESinbeeld.nl

Petitie

Wij

De inwoners van de gemeente Leusden en omstreken

 

constateren dat:

  • Dat Leusden is aangewezen als kansrijke locatie voor windturbines
  • Dat inwoners van Leusden en omgeving ernstige hinder zullen ervaren door horizonvervuiling
  • Dat de voorgestelde locatie ligt in een gebied ligt waarin beschermde diersoorten voorkomen volgens de Wet Natuurbescherming.
  • Dat windturbines niet vrij zijn van CO2 en stikstofuitstoot.
  • Dat inwoners van de gemeente Leusden niet objectief geïnformeerd worden over de baten en lasten.

 

en verzoeken

Om Leusden in de RES aan te merken als definitief uitgesloten voor plaatsing van windturbines / windmolens.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Leusden 
Petitieloket:
Einddatum:
06-12-2021 
Petitionaris:
Ko Nieuwenhuijse 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

De provincie Utrecht is druk bezig om 90 windturbines in de provincie te plaatsen

Beste ondertekenaars, De provincie is druk bezig om 90 windturbines in de provincie te plaatsen. Tegen de wil van veel inwoners en gemeenten en met grote gezondheidsrisico’s en overlast voor de inwoners als gevolg en schade aan de natuur.

+Lees meer...

Dit moet voorkomen worden. Ik doe wederom een beroep op u. Teken deze nieuwe petitie die tevens wordt ondersteund door tal van instanties . Hierbij de link https://windturbinesutrecht.petities.nl

31-10-2023

Desnoods onder dwang, 60 windmolens in de provincie Utrecht...Ook A28

Voorbeeld zienswijze (korte versie) "Landschap"

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht Postbus 80300 K17.47, 3508 TH Utrecht Voor deze: T.a.v. het team energietransitie per e-mail aan: windenergie@provincie-utrecht.nl

Leusden/Soesterberg , xx maart april 2023

Betreft: ‘Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau PlanMER windenergie provincie Utrecht Ontwerp, versie 1.0 (Hierna genoemd NRD)

Ik, belanghebbende, woonachtig te Leusden/……….

+Lees meer...

schrijf u vandaag om mijn diepe bezorgdheid te uiten over het voornemen om windturbines te plaatsen langs de A28 bij Soesterberg en Leusden. Als burger van deze provincie maak ik me ernstig zorgen over de gevolgen van deze plannen voor het landschap, de natuur en de gezondheid van de omwonenden. In deze zienswijze zal ik uiteenzetten waarom ik denk dat deze plannen heroverwogen moeten worden. Ik wil benadrukken dat windenergie een rol kan spelen in de overgang naar duurzame energiebronnen en het verminderen van CO2-uitstoot. Echter, het is belangrijk om de effecten van windturbines op het milieu en de leefomgeving zorgvuldig af te wegen voordat er beslissingen worden genomen over de plaatsing ervan. In het geval van de voorgestelde windturbines bij Soesterberg en Leusden, zijn er diverse argumenten die pleiten tegen deze locatie. Allereerst zal de plaatsing van windturbines in dit gebied aanzienlijke gevolgen hebben voor het landschap. Het gebied rondom de A28 is een belangrijke groene corridor die de Utrechtse Heuvelrug verbindt met de Gelderse Vallei. Het gebied heeft een uniek karakter door de afwisseling van open velden en bossen. De voorgestelde windturbines zouden dit landschap sterk aantasten en de natuurlijke schoonheid van het gebied ernstig aantasten. Een dergelijke aantasting kan niet worden gerechtvaardigd zonder een zeer zorgvuldige afweging van de voordelen en nadelen van de windturbines. Bovendien is het belangrijk om te beseffen dat de negatieve impact van windturbines op het landschap niet alleen een esthetische kwestie is. Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van windturbines een negatief effect kan hebben op de waarde van onroerend goed in de buurt van deze turbines (1). Dit kan leiden tot financiële verliezen voor omwonenden die hun woning willen verkopen of verhuren. Personaliseren op eigen situatie: Wij wonen aan de Gemini in Soesterberg, de Dodeweg Leusden etc. Al dan niet van plan de woning te verkopen Een ander belangrijk punt van zorg is de mogelijke impact van windturbines op de gezondheid van omwonenden. Er verschillende studies die aantonen dat blootstelling aan het geluid en de trillingen van windturbines kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals slaapstoornissen, hoofdpijn en vermoeidheid (2, 3, 4). In het geval van de voorgestelde windturbines bij Soesterberg en Leusden, zullen er honderden huizen zijn die zich in de directe omgeving van de turbines bevinden. Vooral laag frequent geluid, voor het menselijk oor niet of nauwelijks waarneembaar, is van grote negatieve invloed op het welzijn en dus de gezondheid van de mens. Personaliseren op eigen situatie: Wij wonen aan de Gemini in Soesterberg, de Dodeweg Leusden etc.

Het is niet alleen ethisch maar ook wettelijk vereist om de gezondheidseffecten op omwonenden zorgvuldig te onderzoeken, door onafhankelijke instanties en af te wegen alvorens toestemming te geven voor de plaatsing van de windturbines. Het is belangrijk om te beseffen dat gezondheidsklachten niet alleen een individueel probleem zijn, maar ook gevolgen hebben voor de maatschappij als geheel. Als mensen niet goed kunnen slapen of constant last hebben van hoofdpijn en vermoeidheid, kan dat bijvoorbeeld leiden tot een verhoogd risico op ongelukken in het verkeer en/of op de werkvloer. Zeker in gedachten houdende de A28 maken wij ons ernstige zorgen. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de impact van windturbines op de lokale flora en fauna. Het gebied rondom de A28 is een belangrijk leefgebied voor verschillende diersoorten, waaronder beschermde soorten zoals de boommarter, de hazelworm en de wespendief Uit onderzoek blijkt dat windturbines een negatief effect kunnen hebben op deze dieren, bijvoorbeeld doordat ze hun leefgebied verstoren of doordat ze slachtoffers maken door aanvaringen met de wieken (5, 6). Ook elektromagnetische krachten (EMK), afkomstig van de aansluitkabels spelen hierbij een rol. Het is belangrijk om te zorgen voor een zorgvuldige afweging van deze gevolgen voordat toestemming wordt gegeven voor de plaatsing van windturbines in dit gebied. Tevens moet in acht worden genomen de risico’s van de stoffen die vrijkomen als gevolg van de erosie ( bepaald vorm van slijtage) van de wieken. Deze stof, Bisfenol A, is een uiterst giftige stof die zelfs al bij kleine hoeveelheden ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid van mens en dier. Hormonale aantasting en kanker zij voorbeelden waar het RIVM en vele andere voor waarschuwen. Per jaar kan 68 kg bisfenol A vrijkomen die vrijelijk in de natuur neerslaat. Tevens dient gelet te worden op het risico van insectensterfte. Onderzoek in Duitsland heeft opgeleverd dat door aldaar 1,2 biljoen insecten per jaar zich te pletter hebben gevlogen. Dit heeft vervolgens weer risico’s voor de voedselvoorziening van voorgels en de bestuiving van bloemen en Het NRD, wat ten grondslag ligt aan de plan-MER gaat geheel voorbij aan bovengenoemde risico’s.

Ten slotte is het belangrijk om te beseffen dat de voorgestelde windturbines bij Soesterberg en Leusden niet per se een effectieve manier zijn om duurzame energie op te wekken. Windturbines hebben te maken met zogenaamde "capaciteitsfactoren", wat betekent dat ze niet constant op volle capaciteit draaien. Uit onderzoek blijkt dat de capaciteitsfactor van windturbines in Nederland over het algemeen vrij laag is, namelijk rond de 25-30% (7). Dit betekent dat er in veel gevallen nog steeds fossiele brandstoffen moeten worden gebruikt om de vraag naar elektriciteit te kunnen dekken. Er zijn ook andere, meer effectieve manieren om duurzame energie op te wekken, zoals zonne-energie en geothermische energie. Op basis van bovenstaande argumenten ben ik van mening dat de plaatsing van windturbines langs de A28 bij Soesterberg en Leusden moet worden heroverwogen. Ik roep de Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht op om zorgvuldig te kijken naar de gevolgen van deze plannen voor het landschap, de natuur, de gezondheid van omwonenden en de effectiviteit van de opwekking van duurzame energie. We moeten ons blijven inzetten voor een duurzame toekomst, maar niet ten koste van alles.

Met vriendelijke groet,

[naam]

e-mail adres:

Bronnen: 1. Hanley, N., et al. (2016). Wind turbines, amenity and distance: a review of evidence and nominated best practice. Environmental Impact Assessment Review, 58, 113-121. 2. Knopper, L. D., & Ollson, C. A. (2011). Health effects and wind turbines: a review of the literature. Environmental Health, 10(1), 1-15. 3. Bakker, R. H., et al. (2012). Health impact assessment of wind turbines: a review of the current state of knowledge. The science of the Total Environment, 425, 1-9. 4. World Health Organization (2018). Environmental Noise Guidelines for the European Region. Te raadplegen via: https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region-2018 5. Thaxter, C. B., et al. (2016). Bird collisions with offshore wind turbines: implications for marine spatial planning and risk assessment. Journal of Environmental Management, 183, 119-128. 6. De Lucas, M., et al. (2005). The effects of a wind farm on birds in a migration point: the Strait of Gibraltar. Biodiversity and Conservation, 14(8), 1965-1985. 7. Netherlands Enterprise Agency (2020). Wind op land. Te raadplegen via: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen-en-duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/wind-op-land. 8. www.windwiki.nl/milieuartsen-toxicologen
9. “onderzoek afstandsnormen windturbines” Arcadis dd. 19 april 2022 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 10. www.NLVOW.nl 11. www.wur.nl 12. www.klimaatfeiten.nl 13. 5. Pedersen, E., & Waye, K. P. (2007). Wind turbine noise, annoyance and self-reported health and well-being in different living environments. Occupational and Environmental Medicine, 64(7), 480-486. https://doi.org/10.1136/oem.2006.031039

31-03-2023

Desnoods onder dwang, 60 windmolens in de provincie Utrecht...Ook A28

Voorbeeld Zienswijze (korte versie) "woningwaarde"

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht Postbus 80300 K17.47, 3508 TH Utrecht Voor deze: T.a.v. het team energietransitie per e-mail aan: windenergie@provincie-utrecht.nl

Leusden/Soesterberg , xx maart april 2023

Betreft: ‘Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau PlanMER windenergie provincie Utrecht Ontwerp, versie 1.0 (Hierna genoemd NRD)

Geachte mevrouw, heer, Ik, belanghebbende, woonachtig te Leusden/……..schrijf deze zienswijze naar aanleiding van het voornemen om windturbines te plaatsen langs de A28 bij Soesterberg en Leusden.

+Lees meer...

Ik maak mij zorgen over de mogelijke negatieve effecten van deze windturbines op de waarde van mijn woning en die van anderen in de omgeving. Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van windturbines een negatief effect kan hebben op de waarde van omliggende woningen. Zo heeft een onderzoek van de universiteit van Oxford aangetoond dat de waarde van woningen binnen een straal van 2 km van windturbines gemiddeld met 11% daalt. Dit effect kan nog groter zijn voor woningen die dichter bij de windturbines staan [1]. Daarnaast zijn er verschillende andere factoren die de waarde van woningen kunnen beïnvloeden. Zo kan geluidsoverlast van de windturbines een belangrijke factor zijn. Onderzoek toont aan dat geluidsoverlast van windturbines leidt tot een daling van de woningwaarde, waarbij de daling groter is bij hogere geluidsniveaus en bij woningen die dichter bij de windturbines staan. Ook slagschaduw kan een negatief effect hebben op de waarde van woningen. Slagschaduw kan leiden tot hinderlijke en storende schaduwen in huis, waardoor de kwaliteit van leven afneemt en de waarde van de woning daalt. Daarnaast kan de aanwezigheid van windturbines ook de aantrekkelijkheid van de omgeving verminderen. Dit kan een negatief effect hebben op de waarde van woningen, omdat de omgeving een belangrijke factor is bij het bepalen van de waarde van een woning. Een onderzoek van de universiteit van Tilburg [2] toonde bijvoorbeeld aan dat de aanwezigheid van windturbines in een landschap kan leiden tot een afname van de belevingswaarde van het landschap. Dit kan vervolgens leiden tot een afname van de aantrekkelijkheid van de omgeving en een daling van de waarde van omliggende woningen. De Notie Reikwijdte en Detailniveau houdt met bovenstaande punten niet of onvoldoende rekening. Als bewoner van een woning aan de …. te … in de omgeving van de beoogde windturbines maak ik mij ernstige zorgen over de mogelijke negatieve effecten op de waarde van mijn woning en die van anderen in de omgeving. Ik verzoek u dan ook om het plaatsen van windturbines op deze locatie te heroverwegen en te zoeken naar alternatieve locaties waar de negatieve effecten op de waarde van omliggende woningen beperkt kunnen worden. Een en ander laat onverlet dat ik niet tegen de energietransitie ben. Plaatsen van zonnepanelen op dak, ( beter) isoleren van de woning zou, voor zover nog niet uitgevoerd een welkome stimulans zijn. Echter de kosten en de terugverdientijd zijn een grote hindernis. Hulp van de overheid zou eenvoudiger en doortastender moeten.

Met vriendelijke groet,

[naam]

e-mail adres:

Bronnen:

  1. Gibbons, S., et al. (2017). Wind farms and house prices: A study of the effects of proximity and view on sale prices in England. Journal of Real Estate Finance and Economics, 54(2), 216-236.
  2. Universiteit van Tilburg. (2016). Windmolens verminderen belevingswaarde landschap. Geraadpleegd op 18 maart 2023, van https://www.tilburguniversity.edu/nl/
31-03-2023