U, de petitionaris

Geen mestfabriek in Asten

463 ondertekeningen

Kovemi B.V. heeft het voornemen om 80.000 ton mest per jaar te gaan verwerken op de locatie Dijkstraat 72 te Asten. Inwoners van Asten, Lierop en andere omwonenden vrezen daardoor toename van stank - en verkeersoverlast plus risico’s voor de volksgezondheid.

Petitie

Wij

verontruste inwoners van Asten, Lierop en andere dorpen,

 

constateren dat:

dat er plannen zijn voor de uitbreiding van de huidige mestverwerking aan de Dijkstraat in Asten van 6.000 naar 80.000 ton per jaar. Met deze schaal zal dus binnenkort een industriële activiteit worden uitgeoefend op die locatie, terwijl daar volgens het bestemmingsplan een ‘agrarische bestemming’ op rust. Wij, inwoners van Asten en omliggende dorpen, maken ons grote zorgen over de effecten van deze mestfabriek, zoals toename van de stankoverlast en aantasting van onze leefomgeving, mede, omdat de vrachtverkeersbewegingen fors zullen toenemen met ruim 12.000 per jaar (40 – 45 per dag).

Tevens wijzen wij op de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid t.g.v. deze mestfabriek. Zo bevat de aangevoerde mest (resistente) bacteriën en antibiotica. Verder worden er zuren en andere hulpchemicaliën bij het proces verwerkt, waardoor deze installatie als ‘chemische fabriek’ aangemerkt dient te worden. Een dergelijke installatie past absoluut niet in een landelijke omgeving en hoort thuis op een bedrijventerrein categorie 5.

Bovendien wordt meer dan 80.000 m3 van het ‘gezuiverde’ proceswater op de Zuid-Willemsvaart geloosd. Volgens de MER zou er na het verwerkingsproces maximaal 30% van de medicijnresten achterblijven in het proceswater, mits het proces optimaal wordt beheerst.

Ook maken wij ons grote zorgen over de aanzuigende werking van mestfabrieken. Dit soort installaties zal leiden tot verdere schaalvergroting en veeverdichting in de directe omgeving. Zo heeft staatssecretaris Dijksma aangekondigd dat zij van plan is om de dierproductierechten na 2018 af te schaffen op voorwaarde dat er voldoende mestverwerkingscapaciteit is gerealiseerd. Op deze manier leiden mestfabrieken tot nog meer vee en nog meer mest. Wij inwoners van Asten, Lierop en omliggende dorpen zijn daarom allerminst overtuigd dat mestfabrieken bijdragen aan vermindering van het mestoverschot in Asten en omgeving.

 

en verzoeken

Om bovenstaande redenen vinden wij de plannen voor de bouw van deze mestfabriek op korte afstand van onze woonomgeving onacceptabel en verzoeken de volksvertegenwoordigers van de gemeente Asten om de vele zorgen die er leven onder inwoners en omwonenden serieus te nemen. Wij roepen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Asten dan ook op om een verklaring van groot bezwaar af te geven aan de provincie Noord-Brabant en verder elke medewerking aan de plannen voor het realiseren van deze mestfabriek stop te zetten. Tevens roepen we Provinciale Staten en het provinciebestuur op om géén besluit te nemen over de ruggen van de inwoners van Asten en omliggende dorpen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Provincie Noord-Brabant 
Petitieloket:
Einddatum:
30-06-2015 
Antwoord verwacht:
24-08-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
geen mestfabriek asten 
Organisatie:
Initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek in Asten’ 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Raadsvergadering 31 meI: mestfabriek Asten nog niet van de baan!

Een aantal omwonenden en andere belanghebbenden hebben vorig jaar uitgebreide bezwaarschriften ingediend tegen de plannen voor de bouw van een mestfabriek aan de Dijkstraat in Asten. Hierin zijn de gemeente Asten en de provincie Noord-Brabant nadrukkelijk verzocht om hieraan geen medewerking te verlenen.

+Lees meer...

Belangrijkste argumenten waren: toenemende stankoverlast, gezondheidsaspecten, meer transportbewegingen en de aanzuigende werking ( nóg meer dieren én mest ).

Deze bezwaren waren aanleiding voor de provincie om de zogeheten ruimtelijke onderbouwing voor de mestfabriek op tientallen plaatsen te herschrijven dan wel verder aan te vullen om hiaten in het plan te repareren of te dichten. Vanwege laatstgenoemd is het college van B&W genoodzaakt om de gemeenteraad opnieuw te verzoeken akkoord te gaan met het voorstel om een verklaring van geen bezwaar af te geven, omdat de locatie van de mestfabriek nog steeds in strijd is met het bestemmingsplan.

Het definitieve voorstel voor medewerking aan deze plannen staat op de agenda van de gemeenteraad op 31 mei, 2016. Alle signalen wijze er echter op, dat het college en de meerderheid van de raad wederom (evenals in februari 2015) voorbij wil gaan aan de bezwaren en wensen van een groot aantal burgers om af te zien van de bouw van deze mestfabriek. Tijdens de voorbereidende commissie Ruimte op 17 mei j.l. bleek namelijk, dat de drie coalitiepartijen ( CDA, Algemeen Belang, Leefbaar Asten ) het voorstel op een onvoorwaardelijke en kritiekloze wijze ondersteunden. De oppositiepartijen PGA /PVDA, D66 en VVD gaven blijk meer te zien in onze argumenten, maar die zijn in de raad echter in de minderheid.

Oneens met deze plannen? Teken nu deze petitie!

Met vriendelijke groet, Initiatiefgroep “Geen mestfabriek Asten”.

23-05-2016

Tussenstand petitie mestfabriek Asten aangeboden aan provinciebestuur

ASTEN / SOMEREN – Een groep inwoners uit Asten en Lierop, verenigd in de initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek in Asten’, is vrijdag 6 maart naar Den Bosch gereisd om circa 380 handtekeningen aan te bieden aan provinciebestuurder Yves de Boer (VVD). De handtekeningen zijn geplaatst onder een petitie om te voorkomen dat er een mestfabriek van 80.000 ton wordt gebouwd aan de Dijkstraat in Asten.

+Lees meer...

De bewoners wijzen onder meer op de onvoldoende in kaart gebrachte gevolgen voor de volksgezondheid, stankoverlast, toename vrachtverkeer en het lozen van ongewenste stoffen op het oppervlaktewater. Hoewel de gemeenteraad van Asten begin februari ‘een verklaring van geen bedenkingen’ heeft afgegeven, gaan de bewoners door met hun verzet tegen deze mestfabriek. Ze voelen zich hierbij gesteund door de circa 380 handtekeningen die in zeer korte tijd onder de petitie zijn geplaatst. Hiervan komt 46 procent uit de gemeente Asten en 23 procent uit de buurgemeente Someren (vooral uit het nabijgelegen Lierop) en 16 procent uit Deurne. In totaal komt 86 procent van de geplaatste handtekeningen uit deze drie gemeenten. De bewoners spreken van ‘een tussenstand’, want de petitie blijft open voor nieuwe handtekeningen. Argumenten en bezwaren Volgens de bewoners heeft de gemeenteraad van Asten onvoldoende rekening gehouden met argumenten en bezwaren bij het nemen van het omstreden besluit. In de petitie wordt onder meer gewezen op de forse uitbreiding van de bestaande installatie van 6.000 naar 80.000 ton per jaar en de sterke stijging van het aantal vrachtwagens (12.000 per jaar). Ook vrezen zij dat de mestfabriek gaat zorgen voor stankoverlast en aantasting van de leefomgeving. “Op deze schaal wordt deze locatie gebruikt voor een industriële activiteit, terwijl in het bestemmingsplan staat dat deze omgeving een agrarische bestemming heeft. Dat kan toch niet!”, zeggen de inwoners. “Deze installatie past absoluut niet in een landelijke omgeving. Dit is een chemische fabriek die thuis hoort op een bedrijventerrein categorie 5.” Risico’s volksgezondheid en milieu De bewoners wijzen op de mogelijke risico’s die de installatie met zich meebrengt voor de volksgezondheid. Zo bevat de aangevoerde mest (resistente) bacteriën en antibiotica en worden er bij het verwerkingsproces zuren en andere hulpchemicaliën gebruikt bij het proces verwerkt. Het is de bedoeling dat het ‘gezuiverde’ proceswater straks op de Zuid-Willemsvaart geloosd. “Volgens de MER zou er na het verwerkingsproces maximaal 30 procent van de aanwezige medicijnresten achterblijven in het proceswater. Tenminste als het proces optimaal onder controle is. De vraag is of dat in de praktijk zo is? Een mestfabriek op zo’n korte afstand van onze woonkernen vinden wij niet verantwoord.” Ook maken de bewoners zich grote zorgen over de aanzuigende werking van mestfabrieken. Dit soort installaties zal volgens de bewoners leiden tot verdere schaalvergroting en veeverdichting in de directe omgeving. Zo heeft staatssecretaris Dijksma aangekondigd dat zij van plan is om de dierproductierechten na 2018 af te schaffen op voorwaarde dat er voldoende mestverwerkingscapaciteit is gerealiseerd. Niet overtuigd De ondertekenaars van de petitie zijn allerminst overtuigd dat mestfabrieken bijdragen aan het verminderen van het mestoverschot en roepen de leden van  Provinciale Staten op om het provinciebestuur géén besluit te laten nemen over de ruggen van de inwoners van Asten, Lierop en omliggende dorpen. De bewoners hebben aangekondigd hun verzet tegen de mestfabriek met alle mogelijke democratische en juridische middelen te blijven voortzetten indien de provincie besluit om toch medewerking te verlenen aan dit plan. Initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek Asten’ p/a geenmestfabriekasten@gmail.com

Teken de petitie 'Geen mestfabriek Asten'
06-03-2015

Petitie tegen mestfabriek in Asten gaat door

Asten / Lierop  –  Een groep inwoners uit Asten en Lierop, verenigd in de initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek in Asten’, gaat door met de petitie die zij onlangs zijn gestart om de gemeenteraad van Asten te overtuigen om geen mestverwerking toe te staan aan de Dijkstraat in Asten. Een meerderheid van de gemeenteraad van Asten besloot op dinsdag, 3 februari j.l. echter om, ondanks de bezwaren van de omwonenden, toch een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven aan de provincie Noord-Brabant.

+Lees meer...

De provincie moet nog een definitieve vergunning afgeven voordat de mestfabriek aan de Dijkstraat met een capaciteit van 80.000 ton gebouwd kan worden. Petitie gaat naar Den BoschDe initiatiefgroep voelt zich echter gesteund door de ruim 350 handtekeningen die binnen iets meer dan een week na de lancering onder de petitie zijn gezet. Hoewel de gemeenteraad van Asten, ondanks de bezwaren van inwoners, toch heeft besloten om goedkeuring te geven voor de bouw van de installatie op die locatie, laten de omwonenden het er niet bij zitten. Ze gaan op 6 maart a.s. naar Den Bosch om de tussenstand van de petitie aan te bieden aan gedeputeerde Yves de Boer van de provincie Noord-Brabant. De omwonenden spreken bewust van ‘een tussenstand’. De petitie tegen de komst van de mestfabriek blijft namelijk open staan voor nieuwe handtekeningen, zodat de inwoners van Asten, Lierop en omgeving hun mening kenbaar kunnen maken over deze ongewenste ontwikkeling in hun leefomgeving Oproep: teken de petitieDe initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek in Asten’ roept dan ook de inwoners van Asten, Lierop en omgeving op, die voorrang willen geven aan leefbaarheid en gezondheid van burgers boven een niet duurzame economie, om deze petitie te ondertekenen.      

28-02-2015