U, de petitionaris
Er is nieuws!
Chicken

Beperk vaccinatie tot mensen

10 ondertekeningen

Het vaccineren van dieren traint ziektekiemen om zich daartegen te wapenen. Als ze vervolgens op mensen overstappen hebben wij geen vaccin meer dat ons kan beschermen. Dus moeten geneesmiddelen nooit op dieren worden gebruikt.

Petitie

Wij

Bewoners van Nederland

 

constateren

  • dat dieren op grote schaal worden gevaccineerd met geneesmiddelen die mensen kunnen beschermen;

  • dat ziektekiemen in gevaccineerde dieren worden uitgedaagd te muteren om vaccins te overwinnen;

  • dat LNV niet is ingericht om zulke mutaties in te dammen [WOB-reactie DGA-DAD 20253454];

  • dat op dieren ingezette vaccins onbruikbaar worden om mensen te beschermen;

  • dat ziektekiemen die op mensen overgaan dan werken als biologische wapens.

 

en verzoeken

  • een algeheel verbod op het gebruik van geneesmiddelen in de dierhouderij;

  • een algeheel verbod op transport, verwerking en verkoop van dierlijke producten tenzij is bewezen dat ze zonder geneesmiddelen zijn ontstaan;

  • elke dierhouderij en elk diertransport te verbieden wegens ontwikkeling/verwerving van biologische wapens, tenzij de dieren van nature fit en gezond zijn.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
minister 
Petitieloket:
Petitionaris:
Rick van Rein 
Organisatie:
GroenGemak 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Wat zijn biologische wapens / agentia?

Ik heb meer uitgezocht over de link tussen ziektekiemen uit de intensieve veeteelt enerzijds, en biologische wapens anderzijds. Want een wapen, daar zit toch agressie achter?

Inderdaad maakt het internationale verdrag tegen biologische wapens een verschil tussen biologische agentia en wapens; biologische agentia zijn de ziektekiemen in hoeveelheden die in mens, dier of plant zorgen voor ziekte en/of dood. En die worden door dit verdrag verboden, ongeacht wat een mens ermee zou willen doen.

+Lees meer...

Het verbod gaat over de ontwikkeling (inclusief evolutie), de productie (inclusief vermeerdering in een dier), het in voorraad hebben en verwerven van biologische agentia. De enige situatie waarin zulks is toegestaan is als er een expliciet verdedigend, profylactisch of ander vreedzaam doel achter steekt. Dat is niet het geval met ziektekiemen uit de intensieve veeteelt (er is geen doel voor de ziektekiemen, en het hele proces is onmogelijk als vreedzaam te verdedigen -- daarvoor veroorzaakt het te veel ophef).

De manier waarop het verdrag dit verbiedt is door van elk ondertekenend land (en dat zijn praktisch alle) te verlangen dat ze in hun jurisdictie alles doen wat nodig is om deze zaken te verbieden en verhinderen. Nederland heeft maar een deel van het internationale verdrag tegen biologische wapens omgezet in een uitvoeringswet. Dat betekent dat onze overheid nog niet alle verplichtingen heeft doorgevoerd die bij de uitvoering van dit verdrag horen. Ik vermoed dat dit in veel meer landen speelt.

5 Weken geleden heb ik LNV verzocht de wetgeving uit te breiden om aan het internationale verdrag te voldoen. Daarmee wil ik ze uitlokken een afwijzende beslissing te nemen, vermoedelijk onderbouwd met de redenatie achter de uitvoeringswet. Die zegt namelijk dat het wel goed genoeg is zonder vergunningenstelsel. Dat heeft alleen wel tot gevolg gehad dat in veehouderijen dingen gebeuren die microbiologen, door hun grondige kennis van zaken, nooit buiten een hermetisch afgesloten lab zouden doen. De losse gang van zaken in de Nederlandse uitvoeringswet is ontstaan rond 1980, toen infectieziektes praktisch uitgebannen waren, en dus geen (politieke) reden tot zorg gaven. Nu is die situatie heel anders.

De ziektekiemen uit intensieve veelteelt zijn pas later ontstaan, en je kunt ze gestaag zien stijgen als je in CBS statline de infectiedoden sinds 1980 in een grafiek laat tekenen. Ga je tot 1900 terug dan kun je ook zien hoe dit probleem eerst dankzij hygiëne en antibiotica enorm zijn teruggebracht, wat de relaxte houding in 1980 begrijpelijk maakt. De laatste 40 jaar verliezen we echter stelselmatig terrein, en dat komt bijna alleen door onze onnatuurlijke omgang met dieren.

Ziektekiemen en hun evolutie in intensieve veeteelt vallen glashelder onder de definitie van biologische agentia, maar worden niet verboden, laat staan verhinderd, onder de uitvoeringswet in Nederland. Dit betekent dat op elke afwijzende beslissing op mijn LNV-verzoek sowieso redenatiefouten kunnen worden gevonden die een vervolg als bezwaarprocedure kunnen voeden. De redenatiefouten zullen zitten in de omzetting van het internationale verdrag naar de Nederlandse uitvoeringswet. De discussie loopt dan waarschijnlijk uit op een juridische kwestie (welke regels gaan voor?) en wordt vroeg of laat doorgezet naar een beroepsprocedure bij de bestuursrechter. Een rechter doet uitspraken op grond van de logica van wetten en jurisprudentie, waarbij ruimte voor interpretatie door een rechter wordt gewogen op grond van maatschappelijke ontwikkelingen, ook als die een huidige werkwijze torpederen. Een rechter zal, binnen de grenzen van de wet, altijd naar redelijkheid besluiten. De partijen (in dit geval burgers, bedrijven en de overheid) hebben het daar maar mee te doen, want de rechter bepaalt de balans tussen de verschillende belangen.

Het interessante is dat bijna elk land hetzelfde verdrag heeft ondertekend, en dat daarin voorzieningen zijn getroffen waarmee landen elkaar kunnen wijzen op tekortkomingen in de naleving. Ofwel, dit kan het begin zijn van een heel andere omgang met dieren over de hele wereld. Een verandering die achteraf bezien logisch zal lijken, maar wel van mensen verlangt om andere gewoontes te ontwikkelen. Niet 21 maaltijden met vlees en kaas per week, bijvoorbeeld. Smakelijke alternatieven zat, maar het was nooit nodig hierover na te denken. Nou ja, het moet er toch eens van komen denk ik, de tegendruk is zo groot dat het linksom of rechtsom zal barsten. Minder mensen of minder consumptie per persoon, dat zijn ongeveer de opties die we hebben. Conserveren van wat we nu doen is onmogelijk, want we verbruiken veel meer dan wat de Aarde ons kan leven, en Nederland zit ook nog eens ver boven het wereldgemiddelde.

We zien wel vaker dat de overheid op rechtszaken aanstuurt. Ik vind dat enigszins ondankbaar, maar ik snap wel dat een ambtenaar andere prioriteiten toekent aan de uit te voeren regels. Daarin zijn opvattingen van een burger ondergeschikt aan politieke besluiten en wetten, en die zijn weer ondergeschikt aan uitspraken van een rechter. Het idee van een bestuursrechter is dat de verhoudingen ten gunste van burgers kunnen worden bijgesteld in gevallen waarin dat redelijk is. Dat is de trias politica in vol ornaat.

Uiteindelijk zijn het wel de politici die wetten opstellen om te voldoen aan de algemene eisen die een rechter oplegt. Dat voorkomt dat de rechter absolute macht krijgt, en zo blijft de macht in balans. Ik heb in mijn verzoek aan LNV suggesties gedaan voor een oplossing die voor iedereen beter uitpakt, zowel voor burgers (betere gezondheid, goedkopere plantaardige voeding doordat het inefficiënte pad via dieren terugloopt) als voor boeren (kleinschaliger, minder productie tegen een hogere marktprijs, daardoor meer zekerheid van voortbestaan en minder risico op verplichte ruimingen). Ik heb als haalbaarheidstoets een aanzet gemaakt voor een vergunningenstelsel dat stabiele processen zoals yoghurt en bierbrouwen vergunningsvrij houdt, maar dat dingen die nu problemen veroorzaken aan een vergunningsplicht onderwerpt, en de noodzaak om verantwoording af te kunnen leggen op basis van methodes van bewezen veiligheid, lettend op dingen als schaal, intensiteit en vaccinatiebeleid. Het zal me niet verbazen als alles soepeler werkt naarmate het dichter bij natuurlijke principes blijft, maar het kan best dat onderzoek manieren vindt om veilig intensief te werken. Overigens wil ook LNV op termijn kleinere duurzame cycli voor alle resources, of het nou stikstof, mest of water betreft. Ze noemt in haar toekomstvisie Permacultuur en Agroforestry als voorbeelden. De toegevoegde waarde van strakkere naleving van het verdragen tegen biologische wapens introduceert nieuwe spelregels met een bijbehorende marktwerking, en de hogere bedrijfszekerheid voor boeren lijkt me alleen maar gunstig bijdragen aan zo'n toekomstplan.

De taak voor de overheid zal zijn om die nieuwe spelregels op te stellen. Dat kan enerzijds van politici gevraagd worden via petities, en anderzijds kunnen randvoorwaarden worden gesteld vanuit het bestuursrecht. Ik denk dat die routes elkaar versterken.

25-09-2022

Niet bedoeld voor huisdieren of hobbydieren

Ik kreeg een opmerking over huisdieren die soms wel een injectie nodig hebben. In dat geval is er geen gevaar voor de volksgezondheid, dus die uitzondering wil ik bij indiening toevoegen.

Het is heel normaal voor LNV om uitzonderingen te maken voor wat zij hobbydieren noemen, dus huisdieren en ook een varkentje op je erf of een paar kippen in de achtertuin.

+Lees meer...

Dat zie je bijvoorbeeld ook bij ophokplicht, want daar loeren de gevaren voor besmetting niet.

Huisdieren en hobbydieren zijn in principe gezond als ze goed behandeld worden. Het gevaar van een microbieel nieuwe niche schuilt hem in massaliteit en dierhouderij in slechte gezondheid.

29-07-2022

Nieuwe virussen? We vragen er zelf om...

Op het recente hackerkamp MCH2022 was te leren dat microbes ons overal begeleiden en dat we daarmee in een natuurlijke balans leven. Er werd ook uitgelegd hoe we daar nuttige dingen mee kunnen doen. Maar zoals bij veel voordrachten op dit kamp werd benadrukt hoe gevaarlijk onze invloed op het klimaat is, in dit geval vanuit de invalshoek van microbes. videolink, slides.

Elke niche in onze omgeving en op ons lichaam herbergt een specialistische mix van microbes die energie vinden door stofjes in die niche te verteren.

+Lees meer...

En wat de ene microbe uitscheidt kan als voeding dienen voor een volgend microbesoort. Hoe beter dit werkt, hoe meer de microbes kunnen groeien; zo vormt zich een op die ene niche gespecialiseerde mix van microbes. Dat doet de natuur al heel lang, met een stabiele set microbes waartegen we ons goed kunnen weren.

Heel anders wordt het als de mensheid nieuwe niches veroorzaakt; dan krijgen spontane mutaties van de standaard microbes opeens kans door te breken en de overhand te krijgen. En dat kan dan weer aanleiding zijn voor een nieuwe ziekte in mensen. Zolang er geen verweer tegen zo'n ziektekiem is kan die tekeer gaan als een biologisch wapen.

Nieuwe niches ontstaan bijvoorbeeld door de klimaatverandering. En ook het gebruik van antibiotica of andere medicatie vormt een nieuwe uitdaging die weleens door een spontane mutatie wordt overleefd, waarna die kan voortwoekeren als nieuwe variant.

Een nieuwe niche die we allemaal al meermalen in ons leven nieuwe ziektekiemen hebben zien voortbrengen is de massale dierhouderij, waarin dieren op het randje van overleven worden gehouden. Ze krijgen het voer dat economisch optimaal is, antibiotica voor versnelde groei, melken gaat door bij ontstoken uiers, en de dieren wordt de bewegingsruimte onthouden die ze fit en gezond houdt. Deze uitbuiting geeft een compleet andere niche dan het oorspronkelijke, krachtige dier dat prima af en toe een infectie aankon.

Dit riskante proces wordt in enorme aantallen gelijktijdig gedraaid, 1924 maal het aantal Nederlanders, en elk daarvan biedt een onafhankelijk risico op een spontane mutatie die zich tot resistente variant doorontwikkelt en bijvoorbeeld via poep van een ziek dier en langsvliegende insecten verbreidt naar nabije dieren. Elk contact met een mens is vervolgens een nieuwe kans om op ons over te gaan, mogelijk te muteren in de andere condities tot de ziekte uiteindelijk van mens op mens overdraagbaar is.

Mark Rutte weet dit al sinds juli 2020, maar onderneemt niets. Navraag bij LNV leverde op dat men zich ook daar van het probleem bewust is, maar dat LNV niet op nieuwe mutaties voorbereid is en alleen achteraf kan reageren als iets een probleem blijkt te zijn. Hoewel men van goede wil is, kan geen garantie worden gegeven dat ingrijpen voor elke toekomstige mutatie snel genoeg zal zijn. Omdat een enkele ontsnapte microbe een pandemie kan uitlokken is garantie echter wel nodig. LNV denkt binnen het systeem zoals de markt dat aandraagt en maakt daar het beste van — en dat is niet goed genoeg.

De reden dat dieren een nieuwe niche voor microbes worden is winstmaximalisatie. Dat staat natuurlijk in geen verhouding tot een zeer besmettelijke griepvariant die de helft van de besmette mensen fataal wordt; naast zoiets gruwelijks lijkt COVID-19 een verkoudheidje. Infectiewetenschappers onderkennen dit gevaar al heel lang, want ook de Spaanse Griep van 1918 was een slachting van ongekende omvang. De overheid reageert sterk op vogelgriep vanwege deze combinatie van besmettelijkheid en dodelijkheid. Of "preventief" ruimen ons daar elke keer van gaat redden is maar zeer de vraag; griep verspreidt zich razendsnel, wij mensen verwarren het gemakkelijk met een verkoudheidje en de marktpartijen verliezen er veel geld door en hebben dus een motief om te treuzelen.

Wat stellen dierhouders nu voor? Vaccineer de dieren, zodat we ze niet hoeven te ruimen. Dat bespaart hen kosten, maar tegen een nog groter risico voor de samenleving. Als de vogelgriep zich in dieren muteert en daarbij leert die vaccinatie te omzeilen dan zitten we met een biologisch wapen waartegen we geen vaccinatie voor mensen meer hebben, want dat is al in een dier omzeild. En die kans op omzeilen neemt exponentieel toe als de vaccinatie minder goed werkt; het vormt dan een "opstapje" in de ontwikkeling van het virus dat ook latere vaccins kan helpen ontkrachten. Dit is geen fantasie; ook de beruchte MRSA bacterie heeft dit pad doorlopen en vormt nu een serieuze bedreiging voor ons. Medicatie moet daarom voor mensen voorbehouden blijven.

Zieke dieren zijn er natuurlijk altijd al geweest. Maar de massale verspreiding onder dieren en vooral de hoge frequentie van besmettingsgevaren die we nu zien is nog geen eeuw oud, en wordt veroorzaakt door de enorme schaal waarop dieren in onnatuurlijke omstandigheden worden gehouden. Dat is goedkoper en verbetert dus de concurrentiepositie van een dierhouderij, maar de massaliteit van besmettingen volgt uit het niet langer behandelen van een dier als een wezen dat fit en gezond mag zijn. Van vroeger weten we nog dat het houden van dieren in meer natuurlijke omstandigheden inderdaad veel minder risico's geeft. Oudere rassen waren niet eenzijdig gericht op de productie van ofwel melk, ofwel vlees, ofwel leer, waren daarmee natuurlijker, en ook dat lijkt te hebben bijgedragen. Die oude situatie biedt een veel veiliger uitgangspunt voor het houden van dieren.

Het is duidelijk dat deze verandering niet zal voortkomen uit de dierhouderssector, want die moet zich competitief opstellen. Maar de overheid heeft de mogelijkheid om aan iedereen dezelfde regels op te leggen zodat een nieuwe markt ontstaat waarin ook eerlijke competitie mogelijk is. De overheid kan dit zelfs heel snel doorvoeren als ze de relatie met biologische wapens erkent, want productie en verwerving daarvan zijn in beginsel verboden. Vandaar deze petitie die precies dat van de overheid vraagt. Onder het EVRM heeft elke Nederlander recht op veiligheid, ofwel afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie en dat wordt overtreden in een dierhouderij die structureel geschikt is om biologische wapens voort te brengen die niet in toom te houden zijn. Al deze wetgeving is internationaal en kan dus ook in andere landen worden opgelegd.

Na een stijlverbetering van de sector kunnen we vlees blijven eten, maar daarbij zal het dan meer gaan om kwaliteit en minder om kwantiteit. Met extra voordelen voor onze uitstoot van broeikasgassen en de gezondheid van vleeseters; zelfs het genot van vlees zal toenemen. Hoewel het al genoeg reden is om een resistente, besmettelijke en dodelijke griepvariant onder mensen te bestrijden!

27-07-2022