U, de petitionaris
Er is nieuws!
20210628 072035

Behoud de kostbare waarden van bomen en bossen in Son en Breugel

852 ondertekeningen

Wij willen niet dat er 15.000m3 bomen in de bos- en natuurgebieden van Son en Breugel gekapt gaan worden als gevolg van onzorgvuldig, onnatuurlijk en schade veroorzakend beheer.

Petitie

Wij

inwoners van Son en Breugel en allen die deze petitie steunen omdat deze ieders belang betreft.

 

constateren

 • Dat wij van de ons omringende natuur houden, daar niet alleen dagelijks van genieten, maar daar in heel veel opzichten baat bij hebben. Daarom willen wij dat er weloverwogen en zorgvuldig omgegaan wordt met de bos- en natuurgebieden van Son en Breugel.
 • Dat het beheer voor de komende 10 jaar uit handen is gegeven aan Bosgroep Zuid, zonder dat wij, hierbij direct belanghebbende inwoners, inbreng hebben gehad in het tot stand komen van dit besluit.
 • Dat wij er geen enkel vertrouwen in hebben dat de beheermethode van Bosgroep Zuid (onderdeel van de Unie van Bosgroepen) een zorgvuldig, de natuur volgend en beschermend beheer zal zijn, omdat zij (bos)natuur revitaliseren/verjongen/klimaatbestendig maken.
 • Dat deze beheermethode inhoudt: dat wat de natuur zelf is en doet, dat wat de natuur kosteloos en gratis doet, af gaan breken en over gaan nemen. Niet omdat dit de natuur ten goede komt, maar omdat zelfstandig werkende natuur afbreken en afhankelijk maken, een blijvend verdienmodel is.
 • Dat er ook andere vormen van natuurbeheer bestaan waarvan de kosten bijna nihil zijn, omdat ingrijpen door de mens minimaal gedaan wordt, waardoor de natuur van een bos zelfstandig blijft, steeds robuuster en vitaler wordt omdat de natuur zelf kan blijven doen waar zij zo goed in is.
 • Dat het revitaliseren/verjongen/klimaatbestendig maken van (bos)natuur bereikt wordt door heel veel bomen te kappen. Het verlies van zoveel met elkaar samenwerkende bomen veroorzaakt grote schade aan de zich nog volop ontwikkelende bos natuur, haar ecosystemen (samenhang) en biodiversiteit en houdt dus een enorm verlies aan natuurlijke vitaliteit in. Ook wordt er grote schade aangericht door alle machines die hiervoor gebruikt worden. Deze verdichten en vernietigen het precaire netwerk in de bosbodem met hun gewicht en trillingen. Van dat ondergrondse netwerk zijn bomen afhankelijk, dus bomen die blijven staan, raken hun vitaliteit kwijt omdat hun belangrijkste communicatie- en voedselbron (zwaar) beschadigd is geraakt.
 • Dat deze beheermethode geen win-win scenario is waarin de natuur aan vitaliteit wint en wij mensen aan vitaliteit winnen, maar waarin beide juist énorm aan vitaliteit verliezen. Want alle gratis voor ons werkende en duurzame capaciteit van deze natuur raken wij kwijt, zoals zuurstofvoorziening, schadelijke stoffen filtering, geluidwering van verkeer, verkoeling, CO2 opvang en buffering en fijnstoffiltering. Met name naaldbomen zijn goed in het filteren van fijnstof, iets waar wij hier hoog in scoren door de intensieve veeteelt, het vliegverkeer van Eindhoven Airport en een aantal nabij gelegen snelwegen. Met name naaldbomen gaat men weghalen omdat deze niet klimaatbestendig zouden zijn. Mocht het klimaat zich zo ontwikkelen dat deze boomsoorten zich niet aan kunnen passen, dan verdwijnen zij op natuurlijke wijze en komen er andere bomen op die zich wel thuis voelen in die omstandigheden. De natuur beheert zichzelf, zij heeft ons daar nooit in nodig gehad en zij doet dit kosteloos, gratis, voor niets.
 • Dat naast het kwijtraken van positief voor ons werkende klimaat- en milieu capaciteit, waaronder heel veel CO2 buffering, er ook een grote hoeveelheid CO2 vrijkomt via alle afgevoerde gekapte bomen en de kapot gereden bosbodem. Men is bezig een bos klimaatbestendig te maken, maar gooit al doende een flinke schep kolen in de klimaat kachel van de aarde. Dat houdt dus één en al verlies in. Wat is hier de logica van? In ieder geval dat een verlies scenario voor de natuur ook altijd een verlies scenario is voor ons mensen, omdat wij deel zijn van de natuur. Ons welbevinden, ons welzijn, onze gezondheid en ons bestaan zijn volledig afhankelijk van de natuur. De enige die in dit scenario wint, is het bosbouwbedrijf, want aan iedere vorm van ingrijpen en processen van de natuur overnemen, hangt een flink prijskaartje. Door (bos)natuur afhankelijk te maken van menselijk ingrijpen, kunnen zij als bedrijf in leven blijven en hun grote kostenposten betalen, zijnde: gebouwen, medewerkers, directeuren, onderaannemers, etc.
 • Dat deze beheermethode een vorm van hele slimme marketing is: geld verdienen door de suggestie te wekken dat iets heel hard nodig is en je 'product' vervolgens onmisbaar maken. Dat deze marketing werkt, komt omdat de meeste mensen geen bosecoloog of bosbeheer deskundigen zijn en het plaatje dat verkocht wordt de suggestie wekt dat je een ontzettend goede klimaat adaptieve investering doet, maar niets is minder waar, omdat er in de praktijk geen win-win scenario gecreëerd wordt.
 • Dat deze schadelijke en op het eigen win-belang gerichte beheermethode ongestraft toegepast kan worden, komt voort uit verkeerd geschreven landelijk beleid, genaamd de Bossenstrategie. Dit beleid lijkt meer een strategie om de bosbouwsector overeind te houden (die sinds jaar en dag nood lijdt) dan dat dit beleid het belang van bestaand leven in de natuur, van bosgemeenschappen, het milieu, ons leefklimaat, ons welzijn en onze gezondheid ten goede komt.
 • Dat het revitaliseren/verjongen/klimaatbestendig maken van natuur daarom ook ten zeerste afgeraden wordt door alle boom-, milieu- en natuurbeschermende organisaties in Nederland, zoals Stichting NatuurAlert, het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming en door vele (bos)ecologen en wetenschappers, mensen zoals bosecoloog dr. Eef Arnolds, oud-docent bosecologie aan de Wageningen Universiteit voor Research. Hij schreef een alternatieve Bossenstrategie met de titel 'Een toekomst voor bossen en bomen' (zie de link onderaan deze petitie) en stuurde deze naar het ministerie van LNV omdat ook hij zich grote zorgen maakt over de enorme hoeveelheid bomen die hierdoor gekapt worden in Nederland, waardoor bosgemeenschappen, hun (bos)ecosystemen en biodiversiteit vernield worden en verdwijnen met alle gevolgen die daarmee samenhangen, o.a. voor ons milieu en leefklimaat hier.
 • Dat het revitaliseren/verjongen/klimaatbestendig maken van natuur niet onderbouwd wordt door (wetenschappelijk) onderzoek, maar hierdoor afgeraden wordt. Ook de uitwerking van deze beheervorm wordt niet onafhankelijk gemonitord of gecontroleerd. In die zin heeft men dus de vrije hand en kunnen bedrijven die deze beheermethode toepassen doen wat zij willen met de ons omringende natuur en de factuur door de gemeenschap laten betalen. Maar de rekening wat dit aan natuurlijk leven, aan gratis en duurzaam werkende natuurlijke capaciteit en aan milieubelasting kost, is vele, vele malen hoger. Maar deze rekening, deze balans, is niet (direct) zichtbaar en wordt niet opgemaakt.
 • Dat door deze beheermethode ook onze beleving van de ons omringende natuur schade wordt toegebracht, want daar blijft niet veel of helemaal niets meer van over. Velen van ons zien en ervaren deze gevolgen al in de bossen van onze buurgemeente Best waar Bosgroep Zuid het beheer in handen heeft. Ook daar zijn en worden ontzettend veel bomen gekapt. Zelfs prachtige biodiverse percelen zijn volledig kaal gekapt en daarop zijn grassprieten van bomen geplant, bos-onnatuurlijk, maar boom-rooi-paraat voor de toekomst, keurig in een rij. Alle daar aanwezige milieu- en klimaatvriendelijke gratis voor ons werkende capaciteit is vernietigd, waaronder een enorme vermogen aan CO2 buffering en daar bovenop is ook nog eens een grote hoeveelheid CO2 vrijgemaakt. Maar ook dat niet alleen, ook alle leven en schoonheid die daar aanwezig was, is vernietigd, evenals het leven in de bosbodem. Deze kaal gekapte percelen zijn nu kerkhoven waar zich een incidentele boom overeind houdt omgeven door grassprieten van bomen in vierkante plastic houders die het moeten zien te redden zonder enige natuurlijke samenhang, onder volledig onnatuurlijke omstandigheden en in bosgrond waar alle leven uit geploegd is.
 • Dat het ingrijpen hier ook heel groot gaat zijn, is nu te zien aan de hoeveelheid gemerkte bomen in het Sonse Bergen bos en in 't Harde Ven bos en dit is pas het eerste jaar dat daar een kap tsunami gaat woeden, want beide bossen staan 4 jaar! op de planning. Dit zijn twee relatief kleine bossen die direct aan woonwijken grenzen. Wij houden ons hart vast voor wat er over gaat blijven van deze prachtige hard voor ons werkende natuur, wat er over gaat blijven van onze beleving hiervan, hoe groot de milieubelasting is die deze vorm van beheer veroorzaakt, hoeveel verlies van leven dit inhoud, hoe groot de vermindering van ons leefklimaat is en wat er over gaat blijven van onze rust wanneer wij in de directe omgeving van deze bossen wonen of hen bezoeken.

 

en verzoeken

 • Met grote urgentie een contra-expertise via Stichting NatuurAlert uitgevoerd door bosbeheer deskundige dr. ir. Jaap Kuper, voormalig rentmeester van Kroondomein het Loo en adviseur van o.a. ARK Natuurontwikkeling en Wereld Natuur Fonds projecten.
 • Dat de start van de werkzaamheden in de bossen aangehouden wordt tot deze contra-expertise uitgevoerd, toegelicht, publiekelijk gepubliceerd en besproken is.
 • Dat de bespreking aangaande het te kiezen beheer van de ons omringende natuur openbaar gevoerd wordt en dat wij inwoners die direct belanghebbend zijn, hierbij betrokken worden en inbreng hierin hebben.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Son en Breugel 
Petitieloket:
Einddatum:
01.04.2022 
Petitionaris:
Yolanda Warmoeskerken 
Organisatie:
Bewuste Natuur 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Twee petities

Op 31 augustus 2021 is deze petitie gestart 'Behoud de kostbare waarden van bomen en bossen in Son en Breugel'. Toen waren de werkzaamheden in de bossen nog niet begonnen.

+Lees meer...

Inmiddels is duidelijk geworden in het Sonse bos (bij de wijken Het Harde Ven en Het Zand) hoe groot de kaalslag is, waardoor er van onze bossen als een geliefde omgeving om in tot rust te komen en van te genieten niets overblijft.

Het volgende bos op de planning is het Sonse Bergen bos. Daarom een nieuwe petitie, om op te komen voor dat wat waarde voor ons inwoners heeft als het gaat om onze directe omgeving, wat deze voor ons betekent en op welke wijze wij hiervoor zorg willen dragen, iets wat niet mogelijk is omdat de participatie van inwoners niet gezocht wordt.

Deze petitie blijft ook voor ondertekening open staan, omdat aan het verzoek dat hierin gedaan wordt nog niet is voldaan. Maar dit kan veranderen wanneer de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gehouden zijn

05.12.2021

Facebookpagina Bewuste Natuur

Zie eventueel ook de Facebookpagina voor meer informatie, links en opinie.

01.11.2021

Deze petitie gaat door!

Beste natuurmens,

De opzet was om inwoners van Son en Breugel op de hoogte te brengen van de andere kant van het bosbeheerplaatje van Bosgroep Zuid waarvoor wethouder Paul van Liempd en het grootste deel van de gemeenteraad gekozen heeft, met name omdat zowel de wethouder als de meeste gemeenteraadsleden niet toe wilden geven a) dat dit plaatje een hele andere kant heeft en b) dat deze hele andere kant dus ook niet tegen het licht gehouden is, niet uitgezocht is, niet bevraagd is en niet overzien is.

Helaas heeft zelfs een petitie met 800 ondertekenaars, waarvan op dat moment 511 inwoners van Son en Breugel er niet voor gezorgd dat de wethouder en vervolgens een meerderheid van de gemeenteraad pas op de plaats wilden maken voor het laten uitvoeren van een contra-expertise aangaande de gekozen beheermethode.

+Lees meer...

Maar dit houdt niet in dat deze petitie daarom stopt, want het blijkt dat vele gemeenten met hetzelfde kappende bijltje te maken hebben en dat dit komt omdat de mooie praatjes en de mooie plaatjes van de Unie van Bosgroepen, maar ook van Staatsbosbeheer misleidend werken naar beleidmakers, wethouders en politici. De beheerplannen en de 'voorlichting' die gegeven wordt, wekken de suggestie dat er voor heel goed bosbeheer gekozen is, maar het tegendeel is waar.

Wat de andere kant is van deze bosbeheer methode, de kant die verzwegen wordt, staat in de tekst van de petitie. Dat het waar blijkt te zijn dat dit een aanslag is op de natuur van bossen, blijkt nu in de praktijk.

In het Sonse bos tussen de Gentiaanlaan en de Bestseweg in Son is Bosgroep Zuid afgelopen donderdag 28/10 met het vernielen van de bosnatuur daar begonnen.

In de bossen Nieuwe Heide van de gemeente Best aan N620 (Sonseweg) is Bosgroep Zuid ook 'aan het werk'. Voor het derde jaar op rij liggen daar meters hoog de stammen van bomen opgestapeld. Er is steeds minder sprake van bos, laat staan van spannend of natuurlijk bos. Alles wordt daar open gemaakt, verstoort en vernield.

In het Vresselse bos in Nijnsel is Staatsbosbeheer gedurende zes weken een enorme verstoring en schade aan aan het richten en zijn alle prachtige eiken langs het weggetje Vogelsven wat door dit bos heen loopt, gekapt.

Duizenden en duizenden levens van hard voor ons werkende bomen verdwijnen alleen al hier in een straal van nog geen 5 kilometer uit onze leefomgeving. Duizenden en duizenden levens vol schoonheid, levens die verbonden zijn met zoveel ander leven, daar wordt zonder blikken of blozen een eind aan gemaakt alsof het wegwerpartikelen zijn en geen unieke, wonderschone, met hart en ziel voor ons werkende natuur.

Natuur heeft de mens niet nodig, de mens heeft natuur nodig. En wanneer er hout geoogst dient te worden, dan kan dat ook op een respectvolle wijze gedaan worden, op een wijze waar niet een heel bos en al haar natuur voor verstoord en plat gewalst wordt...

01.11.2021