U, de petitionaris

Red de studie Frans aan de Universiteit Leiden

4.137 ondertekeningen

Op 17 april is de petitie in Spui 25 te Amsterdam aangeboden tijdens een debat over 'Onrust in de geesteswetenschappen'. Kort daarna ontvingen wij het bericht dat de opheffing van een zelfstandige opleiding Frans in Leiden op dit moment niet langer aan de orde is. Wij verheugen ons over dit resultaat en danken u van harte voor uw ondersteuning in deze! De opleiding zal in de volgende jaren haar programma verder aanbieden, met nog grotere aandacht voor de rol van het Frans in de wereld en de francofonie. Wij verzoeken u aan dit bericht op ruime maar retorisch bescheiden wijze aandacht te besteden, zodat toekomstige studenten Frans de weg naar Leiden weten te vinden in de volgende maanden, na alle negatieve publiciteit in de media.

Le 17 avril dernier, la pétition a été offerte au doyen lors d'un débat, au centre Spui 25 à Amsterdam, sur l'avenir des études de lettres. Peu après, il nous a été communiqué que la discontinuation du département de français à l'Université de Leiden n'est plus à l'ordre du jour. Nous sommes heureux de ce résultat et nous vous remercions de tout notre coeur de votre soutien! Le département de français se propose de continuer à offrir son programme dans les années à venir avec une attention encore plus grande pour le rôle du français dans le monde au sein de la francophonie. Nous vous invitons à partager cette nouvelle le plus possible, sans pour autant crier victoire, pour que les nouveaux étudiants de français puissent trouver en toute sérénité le chemin menant vers notre département dans les mois à venir, après toute la publicité négative dans les médias.

Petitie

Wij

Docenten, studenten, alumni en alle betrokkenen bij het onderwijs van het Frans in Nederland

 

constateren dat:

Dat er geen inhoudelijke of financiële redenen voor opheffing zijn.

Dat alleen een vakinhoudelijke opleiding Frans het huidige hoge eindniveau kan garanderen en zorgen voor voldoende opgeleide leraren.

Dat het economische belang van het Frans voor het Nederlandse bedrijfsleven groot is (jaarlijks worden er miljarden verlies geleden door gebrekkige kennis van de taal).

Dat er op de arbeidsmarkt voortdurend vraag is naar hoger opgeleide Romanisten met een diepgaande vakkennis.

 

en verzoeken

En verzoeken daarom het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden om zijn voornemen tot opheffing van de opleiding in te trekken.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Petitieloket:
Einddatum:
17-04-2012 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Annelies Schulte Nordholt 
Organisatie:
Opleiding Frans van de Universiteit Leiden 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Artikel Leids Dagblad za. 27-02-2012

Op 27 februari 2012 op LBO204 sectie LBO Zone, LBO Edition met de titel 'Protest' schreef Hannah Vernooij: "Studenten Frans van de Universiteit Leiden gaan de barricaden op. Ze lopen deze woensdag een protestmars naar het kantoor van de rector magnificus - zeg maar de baas van de universiteit.

+Lees meer...

Ze pikken het niet dat hun faculteit de studie wil opheffen, en wil samenvoegen met de talen Italiaans en Duits in een brede BA-opleiding Taal, Cultuur en Media."    

28-02-2012

Artikel Bart Funnekotter NRC Handelsblad d.d. 27-02-2012

Studie Frans wordt ‘Taal, cultuur en mediastudies’ Leiden. Bart Funnekotter schreef op pagina 6 "De Universiteit Leiden is van plan de studies Frans, Duits en Italiaans op te heffen als zelfstandige opleidingen. Het is de bedoeling dat ze opgaan in een ‘brede’ bachelor Taal, cultuur en mediastudies.

+Lees meer...

Dat bevestigt een woordvoerder van de universiteit. Het formele besluit is nog niet gevallen, zegt ze." (...)

integrale artikel (alleen voor abonnees)
27-02-2012

Brief van de voorzitter van de Opleiding Frans

Leiden, 21 februari 2012 L.S. Uit een bericht van de decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen blijkt dat het faculteitsbestuur van plan is de opleiding Frans op te heffen, samen met de opleidingen Italiaans en Duits. De reden daarvoor wordt niet gegeven.

+Lees meer...

Wij hebben de indruk dat het plan om Frans op te heffen berust op een aantal misvattingen: 1. Opleidingsgrootte. Frans zou weinig studenten tellen. De cijfers spreken dit tegen. De recente inschrijvingscijfers tonen dat 13 van de 25 Leidse BA-opleidingen kleiner zijn dan Frans. Frans is groter dan Griekse en Latijnse Talen en Culturen (GLTC), Godgeleerdheid, Oude Culturen van de Mediterrane Wereld, Russische Studies, etc – opleidingen die niet worden opgeheven. Bij de MA-opleidingen zijn er van de in totaal 43 opleidingen 27 kleiner: Frans is precies even groot als Talen en Culturen van Latijns Amerika (TCLA) en GLTC. 2. Rendabiliteit. Frans zou onrendabel zijn. Ook dit is niet zo. De studenteninstroom is stabiel, de studententevredenheid groot. De opleiding heeft een grote internationale reputatie zoals blijkt uit het grote aantal publicaties, en het aantal gerealiseerde promoties (Rooryck: 22; Smith: 5), en meer dan €4m verworven NWO-onderzoeksgelden sinds 2006. Een interne berekening leert dat Frans meer opbrengt dan het kost, terwijl vele andere opleidingen jaarlijks verlies draaien. 3. Nieuwe profilering faculteit. Frans zou niet passen in de nieuwe profilering van de faculteit, die inzet op buiten-Europese mondialiteit. Een mondiaal gerichte faculteit Geesteswetenschappen zonder expertise op het gebied van het Frans is echter ongeloofwaardig. Het Frans is immers de moedertaal van 110 miljoen mensen op drie continenten, en wordt verder gebruikt door 190 miljoen tweedetaalsprekers in de zgn. francofonie. Frans is een absolute noodzaak om de cultuur en de geschiedenis van West-Afrika, de Arabische wereld van de Maghreb tot Libanon, en grote delen van Noord en Midden-Amerika te begrijpen. De Leidse opleiding Frans beschikt over ruime expertise op dit gebied, zoals bijvoorbeeld blijkt uit lopend promotieonderzoek en het recentelijk verworven NWO-project van collega K. Sanchez. Francofonie leeft bij de opleiding, zoals blijkt uit de culturele activiteiten die in het kader van de francofonie georganiseerd worden (zie http://www.hum.leidenuniv.nl/frans/actueel/). De opleiding is bereid om onderwijs en onderzoek verder in de richting van de francofonie te verleggen. Er is dus geen financiële of inhoudelijke reden waarom Frans opgeheven zou moeten worden. Er zijn nog twee meer algemene argumenten voor het behoud van het Frans als zelfstandige opleiding: 1. Frans is een schooltaal. Het economische en maatschappelijke belang van het Frans is groot. Zo meldt NRC Handelsblad (27/10/2007) dat “het Nederlandse bedrijfsleven per jaar 23 miljard euro misloopt aan Franse orders omdat we die taal niet voldoende kennen.” Uit een enquête van Fenedex [Federatie voor de Nederlandse Export] blijkt dat van de 108 bedrijven meer dan de helft niet in staat is zijn potentiële klanten in basaal Frans te woord te staan (Internationaliseren? Talen leren!, CINOP (2006)). Frans is de EU voertaal in Brussel, en die van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De opleidingen Frans in Nederland hebben de maatschappelijke taak om het niveau van het vak hoog te houden, zowel op de middelbare school (door het afleveren van goede, academisch gevormde leraren) als op de universiteit. Echter, landelijk is het vak in verval. Aan de VU is de opleiding Frans onlangs opgeheven, terwijl aan de andere universiteiten het aantal colleges in de doeltaal sterk is gereduceerd. 2. Studiekeuze en kwaliteit. Uit de email van de decaan van de Leidse Faculteit Geesteswetenschappen blijkt dat Frans moet opgaan in een brede BA-opleiding Taal, Cultuur, Media. Wij vrezen dat scholieren die Frans willen studeren in Leiden, uiteindelijk niet voor een studie Frans binnen deze nieuwe brede BA zullen kiezen. Frans in Leiden staat immers bekend om zijn hoge kwaliteit: de opleiding heeft het hoogste eindniveau taalvaardigheid van Nederland volgens de door de Franse staat georganiseerde examens (zie http://www.hum.leidenuniv.nl/frans/examens/delf-dalf.html), en onlangs ontving collega Isabelle Van de Calseyde de Leidse onderwijsprijs 2012, niet toevallig voor het vak juridisch en economisch Frans. De oprichting van de BA-opleiding Taal, Cultuur, Media zal potentiële studenten Frans niet in Leiden houden, omdat een dergelijke BA-opleiding zich niet in eerste instantie richt op deze categorie studenten. De opleiding Frans is in principe niet tegen het opzetten van een brede BA, en is zelfs gaarne bereid daaraan deel te nemen en daarover mee te denken, maar dan vanuit een sterke en zelfstandige opleiding Frans.   Prof. dr. Johan Rooryck en Prof. dr. Paul J. Smith     Universiteit Leiden Opleiding Franse taal & cultuur Postbus 9515 2300 RA Leiden P.J.Smith@hum.leidenuniv.nl j.e.c.v.rooryck@hum.leidenuniv.nl                    

Site van de Opleiding Frans
23-02-2012