U, de petitionaris
Dscn1334 klein

Geen uitbreiding van de fietsenstalling aan de linkerzijde van het NS station

350 ondertekeningen

De gemeente Oisterwijk is voornemens een uitbreiding van de fietsenstalling aan de linker zijde van het station uit te voeren. En hiervoor het daar aanwezige groen te kappen.

Petitie

Wij

Als verontrust B-team Oisterwijk zijn tegen het voornemen van de gemeente om de uitbreiding van de fietsenstalling aan de linker zijde van het station uit te voeren, maar willen in plaats daarvan dat de gemeente extra aandacht geeft aan toezicht en handhaving.

 

constateren dat:

Dat het station een belangrijke intree van de “Parel in het Groen” is en dat juist dit gedeelte ervan nu prachtig groen is: er staan monumentale taxusbomen, er staat een prachtige groep (vogelrijke) hulst, er is een gazon en zelfs een bankje. Daarom zijn wij van mening dat als de uitbreiding van de fietsenstalling aan deze zijde door gaat, er niet alleen een prachtig stukje groen (biodiversiteit) verdwijnt op een plek waar er toch al zo weinig van is, maar ook dat het daar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dezelfde chaos wordt als aan de andere zijde van het station.

 

en verzoeken

Wij verzoeken daarom de gemeente Oisterwijk dringend om bedoelde uitbreiding niet uit te voeren, maar in plaats daarvan extra aandacht te geven aan toezicht en handhaving. Wij denken daarbij aan het structureel opruimen van oude fietsen en het meer praktisch maken van de huidige inrichting door de nu aanwezige loze ruimten te benutten. Bovendien staat de parkeerplaats vaak leeg en dus zou eventueel een gedeelte daarvan als extra fietsenstalling ingericht kunnen worden. Wij hopen voldoende duidelijk te hebben gemaakt dat het van groot belang is voor de biodiversiteit in het betreffende gebied om het groene pareltje aan de linkerzijde van het station in tact te laten en te beschermen tegen vandalisme.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Oisterwijk 
Petitieloket:
Einddatum:
24-05-2011 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Aad Droog 
Organisatie:
Bteam Oisterwijk 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie heeft zijn doel bewezen.

Ons bezwaar met deze petitie en de opgehaalde handtekeningen m.b.t. "Geen uitbreiding van de fietsenstalling aan de linkerzijde van het NS station" heeft vruchten afgeworpen. De vergunninghouder ProRail heeft de gemeente verzocht de bouwaanvraag in te trekken. Zie deze bijlage De inwoners van de onze gemeente danken iedereen die getekend heeft..

26-07-2011

Onderzoek stalling bij NS- station Oisterwijk

door Hein Eikenaar Brabants dagblad OISTERWIJK – ProRail en de ge­meente Oisterwijk gaan onderzoe­ken of er andere mogelijkheden zijn voor de uitbreiding van de fiet­senstalling bij het treinstation. „De bouwvergunning is verleend aan ProRail, dus wij zijn van hen af­hankelijk”, aldus wethouder Joost Wagenmakers (vervoer, VVD).

+Lees meer...

„ Zij zijn bereid samen met het col­lege te kijken naar alternatieven.” Het onderzoek moet binnen enke­le weken worden afgerond. Er ligt een plan voor de uitbrei­ding van de fietsenstalling, waarbij 240 plekken zijn voorzien ten wes­ten van de stationstoegang. Daarte­gen wordt door diverse organisa­ties bezwaar aangetekend. Dinsdag overhandigde het B-team nog een kleine duizend protesthandteke­ningen. Het protest is reden voor college en ProRail om het ont­werp nu verder te onderzoeken. De uitbreiding van de Oisterwijk­se stalling kost zo’n 4 ton en komt geheel voor rekening van de pro­vincie en ProRail. Het project, dat onder regie van de provincie wordt uitgevoerd, is onderdeel van het actieprogramma ‘Fiets in de Versnelling’. Wagenmakers bena­drukt dat met het project ook het probleem van de ‘zwerffietsen’ en verrommeling rond het station wordt opgelost. Of door het nieu­we onderzoek gevolgen heeft voor subsidies, kan hij nu niet overzien.

Naar Brabant Dagblad
26-05-2011

1000 krabbels tegen plan fietsenstalling

B- team overhandigt protest­handtekeningen aan college over uitbreiding fietsenstalling bij station.  CDA vraagt in motie voorlo­pig af te zien van plan. Wethouder loopt niet vooruit op ‘nieuwe inzichten’. OISTERWIJK – Wethouder Joost Wa­genmakers ( VVD) heeft gistermid­dag een kleine duizend handteke­ningen in ontvangst genomen te­gen de geplande uitbreiding van de fietsenstalling bij het treinsta­tion.

+Lees meer...

Ze werden hem aangeboden door het Oisterwijkse Biodiversiteitteam. „ De handtekeningen zijn verzameld in een korte perio­de”, zegt Frans Kapteijns namens het B- team. „We zitten nu op 959 en er komen er nog steeds binnen. Wij zijn heel blij met die steunbe­tuigingen.” Het B-team wil de stalling niet te­genhouden, zegt hij, maar maakt bezwaar tegen het voornemen van de gemeente en ProRail om ten westen van het station fietsenrek­ken te plaatsen in het ‘parkje’. De stalling wordt uitgebreid met 440 overdekte fietsplaatsen, waar­van 200 bij de bestaande rekken en 240 in een nieuwe stalling aan de andere zijde van het station. Door de uitbreiding ten westen van het station gaat een mooi stuk­je groen in het dorpshart verloren, meent het B-team. Het vindt dat er te weinig naar alternatieven is gekeken. Heemkundekring De Kleine Meijerij meent dat de ge­plande ingreep het station, als rijksmonument, en omgeving te veel schaadt. Ook de Oisterwijkse Milieuvereni­ging maakt bezwaar, de lokale Wel­stand- en monumentencommissie keurt het plan af. Het CDA Oisterwijk wil eveneens dat het groen en het erfgoed be­houden blijft. Voorlopig tenmin­ste. De partij heeft daarvoor don­derdag een motie ingediend waar­in ze het college vraagt af te zien van het plan totdat de gemeente­raad heeft bepaald wat er in de toe­komst met het hele gebied bij het station moet gebeuren. Anton van Tuyl: „We verwachten door deze motie een actie van het college om weer aan de onderhandelingstafel te gaan zitten met ProRail om het lege parkeerterrein te gebruiken voor de fietsenstalling in plaats van het groen naast het erfgoed.” De gemeenteraad spreekt zich tij­dens de vergadering van morgen­avond uit over de CDA-motie. Een en ander heeft tot nieuwe in­zichten geleid, zegt wethouder Wa­genmakers. Welke, wilde hij gister­middag niet zeggen. „Ik wil eerst de gemeenteraad informeren.” Kapteijns is door de gemeente ge­vraagd niet op de zaken vooruit te lopen. Wat hij wel kwijt wil is dat het B-team een onderzoek laat ver­richten naar de taxusbomen in het parkje. „Wij vermoeden dat die net zo oud zijn als het station. Dat is gebouwd in 1865.”

26-05-2011