You, the petitioner

Beantwoorden van petities verbeteren

37 signatures

Het petities-evenement op 4 juli 2013 liet zien dat er veel verbeterd kan worden aan de behandeling van petities van burgers door de Tweede Kamer. Vanuit het perspectief van de Kamerleden gaat het nu goed "we krijgen allerlei bruikbare signalen uit de samenleving, ongeveer 100 per jaar" maar vanuit burgers gezien gaat het slecht: "je hoort er nooit meer wat van." Het zijn dan ook vooral organisaties die petities indienen. Die bellen er achteraan en doorzoeken de Handelingen.

Het indienen is nodig en moet aantrekkelijker worden, want zelfs hele grote online petities zijn onbekend bij Tweede Kamerleden. Als petities een antwoord krijgen dan dwingt het de fracties ook om een positie erover in te nemen. Dat is wel zo duidelijk voor de kiezer.

Petition

We

petitionarissen, ondertekenaars van petities en andere burgers

 

establish that:

 • dat er per jaar gemiddeld 100 petities aan de Tweede Kamer worden overhandigd

 • dat van die 100 een handvol van individuele burgers komen

 • dat in vergelijking met al de petities die ondertekend worden bijna niets overhandigd wordt aan de Tweede Kamer

 • dat aandacht voor een petitie van ondertekenaars en/of journalisten geen garantie is voor aandacht van de Tweede Kamer

 • dat het overhandigen van een petitie daarom nodig blijft

 • dat petities slechts incidenteel beantwoord worden

 

and request

 • petities ook bij burgers op te halen (als werkbezoek) wanneer ze aangeven niet naar Den Haag te kunnen of willen komen

 • bij het ontvangen van een petitie te vragen of men een formeel antwoord op prijs stelt

 • de petitionaris direct na het overhandigen van de petitie een brief te sturen met dossiernummers van relevante Kamerstukken en informatie over de rest van de procedure

 • ontvangen petities met een verzoek om antwoord zichtbaar voor derden in de Handelingen op te nemen als stuk in een dossier

 • een formeel antwoord op een petitie in de Handelingen toe te voegen aan relevante dossiers.

 • alle Kamerfracties uit te nodigen bij te dragen aan het antwoord

 • binnen een met de petitionaris afgesproken termijn te antwoorden.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-10-30 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
ReindeR Rustema 
Organisation:
Stichting Petities.nl 
Website:

History

Signatures

Updates

Reactie Kamercommissie Infrastructuur en Milieu

In antwoord op mijn petitie die naar alle Vaste Kamercommissies is gegaan heb ik op 20 december vier brieven terug gekregen, waaronder die van Infrastructuur en Milieu. De commissie heeft mijn brief op 17 december in een procedurevergadering behandeld. Wat er besloten is staat niet in de brief.

+Read more...

De voorzitter voegt er zelf ook nog wat aan toe. "Namens de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu laat ik u graag weten dat wij altijd zorgvuldig omgaan met het recht van petitie dat iedere burger in Nederland heeft. In onze commissie is de stelregel dat een verzoek tot het kunnen aanbieden van een petitie altijd wordt gehonoreerd, tenzij dat om agendatechnische of logistieke redenen echt niet zou gaan. Wel is het zo, dat wij petitieaanbieders vragen of zij namens meerdere burgers of belanghebbenden spreken. De Kamer kan namelijk om wettelijke en rechtstatelijke redenen niet ingaan op concrete, individuele zaken, waar nog een bezwaar- of beroepsmogelijkheid via een bestuursorgaan of de rechterlijke macht openstaat. U zult begrijpen dat wij als Kamerleden niet altijd in de gelegenheid zijn om petities op locatie in ontvangst te nemen. Wij hebben op de drie Kamerdagen hier in de Tweede Kamer onze controlerende en wetgevende taken te vervullen, onder andere door deel te nemen aan debatten en stemmingen over andere wetsvoorstellen. Op maandagen en vrijdagen, vrijwel elke week, zijn wij als Kamerleden op werkbezoek in het land en voeren wij gesprekken met burgers en belanghebbenden. Daarbij zijn wij natuurlijk altijd bereid om petities in ontvangst te nemen. Overigens is mijn ervaring als voorzitter van deze commissie dat er gemiddeld wekelijks een petitie door deze commissie in de Kamer in ontvangst wordt genomen en dat daar gemiddeld ten minste vijf Kamerleden bij aanwezig zijn. Daar zie ik als voorzitter ook altijd op toe. Mijn ervaring is ook, dat onze commissie petities vrijwel altijd gebruikt bij de voorbereiding van debatten en in de debatten. Wellicht wordt een petitie niet altijd bij name genoemd, maar het onderwerp daarvan komt vrijwel altijd in de discussie met de bewindspersoon aan de orde. Mocht dat niet gebeuren, dan wordt vaak een reactie van de bewindspersoon op de petitie gevraagd." Een beschrijving over de ontvangst van een petitie en het gebruik ervan door Kamerleden. Maar niets over het beantwoorden van de petitie aan de petitionaris.

2013-12-21

Reactie Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In antwoord op mijn petitie die naar alle Vaste Kamercommissies is gegaan heb ik op 20 december vier brieven terug gekregen, waaronder die van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De commissie heeft mijn brief op 17 december in een procedurevergadering behandeld. Besloten is de brief voor kennisgeving aan te nemen.

+Read more...

"Dit betekent dat de commissie als zodanig geen actie zal ondernemen. Wel kunnen individuele leden de inhoud van uw brief betrekken bij hun oordeelsvorming over dit onderwerp."  

2013-12-21

Welke Kamercommissie kan deze petitie ontvangen?

Op 21 november benaderde ik de Kamercommissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven of ik mijn petitie zou kunnen overhandigen op 10 december. Het antwoord was: De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven ontvangen alleen Burgerinitiatieven geen petities. Dezelfde dag heb ik de Kamercommissie voor de Werkwijze der Kamer benaderd met dezelfde vraag.

+Read more...

Maar op 25 november ontving ik als antwoord: de commissie voor de Werkwijze is een interne commissie die zich met name bezighoudt met (advisering rondom) het reglement van orde. Op 11 december is de volgende vergadering waarbij we dan al dan niet besluiten over het in ontvangst nemen. Op 4 december kreeg ik opnieuw bericht: Ik heb uw verzoek doorgestuurd naar de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. Zij zullen uw bericht in behandeling nemen en u daarover informeren. Ik heb nu gevraagd of het op 11 december besproken kan worden in de vergadering. Op 12 december het verlossende woord: De petitie gaat naar alle Kamercommissies. Uniek, maar dat past bij deze 'meta-petitie'. Ik verwacht verschillende reacties van verschillende commissies, alleen al omdat sommige sneller dan anderen kunnen handelen.  

De vaste Kamercommissies worden op deze webpagina genoemd
2013-12-04