U, de petitionaris

Nieuwtjes

Petities.nl vindt antwoorden bij petities

Petities.nl stuurt een e-mail terug naar ondertekenaars van een petitie met daarin het antwoord op de petitie. Dit lukt steeds vaker dankzij de samenwerking met de griffiers van gemeenten. Griffiers kennen de gemeentepolitiek en wij schrijven een leesbaar tekstje. De petitionaris schrijft het laatste woord eronder.

De komende maanden krijgt Petities.nl steun van de Stichting Democratie & Media hierbij, zodat we dit werk verder kunnen stroomlijnen en verbeteren!

Gemeenten die hier aan mee willen werken vragen we om een ‘petitieloket’ te openen op onze website. Heeft uw gemeente nog geen petitieloket? Dan krijgt de petitie die u begon of alleen ondertekende waarschijnlijk geen antwoord. Vraag om een petitieloket! Kleine moeite, groot plezier.

10-01-2017

Mooi artikel in BN de Stem

Veel mensen reageerden vandaag op het goede artikel dat BN de Stem schreef over de problematiek. Kennelijk zijn er ook in Breda en Oosterhout veel mensen die overlast ondervinden..

De krant gehaald!

Zojuist verschenen in de krant:

Houd het dorps en groen. Onder dat motto zijn omwonenden van de Durendaelweg in Berkel-Enschot in het geweer gekomen tegen een nieuwbouwplan.

+Lees meer...

Ze boden maandag een door 276 mensen ondertekende (...) lees verder

De petitie is aangeboden!

Vandaag hebben we de petitie met ruim 280 handtekeningen aangeboden aan de gemeente Tilburg. We zijn tevreden met de tijd en ruimte die we hebben gekregen om onze petitie toe te lichten als ook tevreden met de gestelde vragen door de raadsleden.

+Lees meer...

Nu is het afwachten of de gemeente gehoor geeft aan ons verzoek. Wordt vervolgd dus..!

Brief Ministerie met betrekking rapport Panteia

Zoals jullie waarschijnlijk hebben vernomen heeft Minister Bruins het adviesrapport Panteia; "Overgangsrecht voor de mbo- en inservice opgeleide verpleegkundigen" voor kennis aangenomen. Hij schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij voornemens is een onafhankelijke commissie met deskundigen in te stellen in relatie tot een beoordeling van aanvullende opleidingen qua inhoud en niveau op gelijkwaardigheid aan het HBO verpleegkundig opleidingsniveau.

+Lees meer...

Een positief signaal. Vorige week is er een overleg geweest met VenVN waarin de argumentatie en overwegingen met betrekking tot de beroepsprofielen door VenVN is aangegeven en waarin wij uitgesproken hebben dat uitsluitend de HBO status voor ons bespreekbaar is. Wordt vervolgd.

Mail naar OCW

Vrijdag heb ik een mail gestuurd naar het ministiri van OCW gestuurd, zojuist antwoord gehad dat mijn brief en de petitie is ingenomen voor de brievenlijst.

Persbericht 18 juni: Laat de natuur en omwonenden niet stikken!

Laat de natuur en de omwonenden niet stikken!

Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie starten vandaag een campagne tegen de komst van een megastal voor 16.000 varkens aan pal naast topnatuurgebied Kampina. Door de petitie te tekenen op Geenmegastal.petities.nl kan iedereen de strijd tegen de bouw van deze megastal steunen.

+Lees meer...

De natuurorganisaties gaan beroep aantekenen tegen de omgevingsvergunning en met het verzamelen van handtekeningen willen ze laten zien dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor de bouw van een megastal op zo een kwetsbare plek.

Impact op natuur en leefomgeving Na eerdere protesten van omwonenden en natuurorganisaties weigerde de gemeente Oirschot de vergunning voor de bouw van de megastal te verlenen. Hiermee gaf zij een krachtig signaal af dat er geen plaats is voor een megastal pal naast Europees beschermd natuurgebied Kampina, onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Nu de gemeente op haar besluit terug komt en toch vergunning verleent, dreigt de megastal, aan de Logtsebaan in Oirschot, er alsnog te komen. Dit ondanks grote zorgen van natuurorganisaties en omwonenden over de impact daarvan op de natuur en de leefomgeving.

Dweilen met de kraan open De Kampina is een kwetsbaar natuurgebied dat zwaar te lijden heeft onder de uitstoot van stikstof (ammoniak), waardoor verzuring van de bodem optreedt en onder andere de paarse heide verdwijnt. Stikstof is een voedingsstof voor planten. Maar te veel stikstof zorgt voor onbalans in het voedselaanbod. Sommige plantensoorten gaan hard groeien, waardoor ze andere soorten verdringen. Voor sommige soorten is teveel stikstof giftig. Veel eiken op de Kampina sterven af. Als we niks doen, verdwijnen er plantensoorten, en daarmee ook de dieren die daarbij horen. Er wordt met man en macht gewerkt aan het herstel van de natuur door te plaggen, maaien en inzet van begrazing wordt de stikstofneerslag verwijderd.

Dat kost veel geld en energie. Het is echter dweilen met de kraan open als er een nieuwe ammoniakbron pal tegen de natuur wordt gerealiseerd. Een groot industrieel ogend varkensbedrijf pal naast de Kampina is bovendien een ernstige aantasting van het landschap. Het mestprobleem in Brabant kan volgens de natuurorganisaties alleen echt worden opgelost als de varkensstapel aanzienlijk verkleind wordt.

Lars Koreman, provinciaal ambassadeur Natuurmonumenten; “de vergunning voor de bouw van een megastal gaat de draagkracht van het gebied ver te boven. Het druist bovendien in tegen overheidsbeleid ten aanzien van intensieve veehouderij. De gemeente en de Provincie moeten alles op alles zetten om de bouw van deze megastal te voorkomen”.

Selçuk Akinci, directeur Brabantse Milieufederatie: ‘we gaan met zoveel mogelijk mensen een beroep op de gemeente Oirschot doen om dit onzalige plan alsnog van tafel te krijgen”.

Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie roepen iedereen die het met hen eens is op om de petitie te tekenen via Geenmegastal.petities.nl

Nieuwe petitie gestart

In 2018 zijn de wachttijden voor transgenderzorg opnieuw dramatisch opgelopen. Daarom is een nieuwe petitie gestart met een nieuwe eis: los de problemen met de wachttijden nu eindelijk structureel op! Help ons mee een krachtig signaal te geven! Teken de nieuwe petitie:

uitbreidingtransgenderzorg.petities.nl UPDATE: dit is de juiste link!.

333 meter baan realiseren

De Raad besluit een nieuwe IJshal aan de Voorschoterweg te bouwen, naast de nieuwbouw van het Combibad. Voorgesteld wordt een overdekte 250-meter variant uit te werken en daarin een uitbreiding naar een 333 meterbaan mee te nemen.

+Lees meer...

Het definitief doorgaan van deze grotere variant is alleen mogelijk als het surplus aan kosten geheel uit bijdragen van buurgemeenten en acties van Stichting IJshal en schaatsverenigingen kan worden bekostigd. Uiterste datum dat dit bekend moet zijn is 1 oktober 2018.

Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. De stemverklaringen vanuit de gemeenteraad hierover:

  • De heer Van Haaster (D66) zegt dat de tomeloze sportieve inzet van de ijsclubs heeft aangetoond dat de ijshal in grote, lokale en regionale behoeften voorziet. De fractie van D66 heeft de ijshal altijd gesteund. Mede namens wijlen Aad Luiten zal D66 met alle soorten van genoegen instemmen met dit Kaderbesluit. D66 feliciteert de ijsclubs met het resultaat en wenst hen veel succes bij het inzamelen van een regionale financiering, om ook de laatste 83 meter mogelijk te maken.

  • Mevrouw Van Walraven (SP) vertelt dat de SP jarenlang voor een ijshal heeft gestreden. De vele olympische successen die Nederlandse schaatsers behalen, onderstrepen het belang van deze ijshal. Schaatsen is dé sport van Nederland.

  • De heer Schalkwijk (PvdA) complimenteert de vrijwilligers die al jarenlang bezig zijn geweest. De PvdA is erg blij met de inspanningen van de regionale ijsclubs. Dat vergroot de betrokkenheid van de regio. De PvdA is erg optimistisch over het realiseren van de grote ijshal.

  • Mevrouw Van Delft (GL) herinnert zich het moment van circa anderhalf jaar geleden dat het schaatsen bijna om zeep werd geholpen. Nu ligt het Kaderbesluit als een hamerstuk voor. GL is zeer blij en feliciteert de ijsclubs en alle ongebonden schaatsers met dit besluit.

  • De heer De Vries (CDA) merkt op dat ook het CDA blij is met dit besluit. Het is haast symboliek dat in de week waarin Leiden dit besluit neemt, een lid van een Leidse vereniging olympisch goud wint.

  • De heer De Vos (PvdD) zegt dat zijn fractie blij is dat er een nieuwe ijshal gebouwd kan worden. Ze kan instemmen met het raadsvoorstel. Een vergroting naar een 333 meterbaan hoeft niet van de PvdD als dat ten koste gaat van de ruimte voor het combibad met de ligweide. De fractie wacht de ontwikkelingen hierop met spanning af.

Bron: https://leiden.notubiz.nl/vergadering/496900/Gemeenteraad%2015-02-2018

REACTIE VAN PETITIONARIS

De petitie is niet voor niets geweest:

Op 15 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Leiden het voorstel van B&W goedgekeurd, waarin wordt voorgesteld om de bouw van een nieuwe schaatshal van 250 meter geheel door de gemeente Leiden te financieren.

Voor de realisatie van een 333 meter baan staat de gemeente Leiden op het standpunt dat de financiering van het surplus ten opzichte van de 250 meter baan geheel in handen ligt van de regiogemeenten, aangevuld met inkomsten uit verhuur, sponsoring en acties door de Stichting IJshal Leiden. Dit surplus moet dan uiterlijk per 1 oktober 2018 beschikbaar zijn.

Inmiddels zijn we volop bezig om dit extra geld bij elkaar te krijgen. We hebben hiervoor zelfs een aparte website ontwikkeld, www.333m.nl, waarop al onze acties te volgen zijn.

We nodigen u uit om deze site te bekijken, waarop de argumenten voor een 333 meter baan zijn samengevat en waar u wellicht een actie vindt, waar u een bijdrage aan wilt leveren.

Met sportieve groet,

Stichtingsbestuur Schaatshal Leiden Willem van Vliet Secretaris

17-06-2018 | Petitie Een nieuwe ijsbaan in Leiden