U, de petitionaris

Nieuws

Nieuwe petities ook via Mastodon

Vanaf nu worden nieuwe petities ook via Mastodon aangekondigd, zie @petities@mastodon.nl.

31-10-2022

bushaltes per 21 juli 2024 opnieuw in gebruik genomen worden;

aan de Amstelveenseweg direct ten noorden van de Koenenkade, tot 2017 twee bushaltes lagen;

• sinds het verdwijnen van deze bushaltes, de haltekom gebruikt is voor (fiscaal betaald) parkeren;

• als onderdeel van concessie Amstelland-Meerlanden, deze bushaltes per 21 juli 2024 opnieuw in gebruik genomen worden;

• hiermee de fiscale parkeerplaatsen per die datum verdwijnen;

• het voordeel dat met deze maatregel ontstaat in het kunnen uitvoeren van de dienstregeling van het openbaar vervoer conform de concessie Amstelland-Meerlanden, zwaarder weegt dan het gegeven dat hiermee de ruimte die na het verdwijnen van de bushaltes in 2017 in gebruik is genomen voor (fiscaal betaald) parkeren, hiermee voor dat doel verdwijnt;

• overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam;

• deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk en/of noodzakelijk kan worden geacht;

• gezien artikel 2 van de WVW 1994 deze maatregel strekt tot het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• de in dit verkeersbesluit genoemde wegen of weggedeelten gelegen en onder beheer zijn van de gemeente Amsterdam.

Besluit:

1. Door het plaatsen van verkeersborden conform model L3b van Bijlage I van het RVV 1990, aan te wijzen: een bushalte langs de Amstelveenseweg ter hoogte van de perceelnummers 647 t/m 657 en een bushalte langs de Amstelveenseweg ter hoogte van het perceelnummer 764.

2. De onder 1 besloten plaatsing van verkeersborden in te laten gaan per 21 juli 2024

.

ODNZKG: Melding saneren bodem - Hoogte Kadijk 145B, Amsterdam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt bekend dat zij een melding heeft ontvangen. Onderwerp: Bodemwerkzaamheden en sanering Zaaknummer: 12751442 DSO nummer: 2024041601530 Ontvangstdatum melding: 16 april 2024 Namens: Gemeente Amsterdam Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt

Met melding wordt de plicht een te vergunnen saneringsplan in te dienen omzeild..

ODNZKG ontving Melding graven bodem - Hoogte Kadijk 145B, Amsterdam

Melding graven bodem - Hoogte Kadijk 145B, Amsterdam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt bekend dat zij een melding heeft ontvangen. Onderwerp: *Bodemwerkzaamheden en sanering * Zaaknummer: 12751439 DSO nummer: 2024041601529 Ontvangstdatum melding: 16 april 2024 Namens: Gemeente Amsterdam * Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.*

Met een enkele melding kan de vergunningsplicht uit de Keur worden omzeild. .

Voornemen B&W tot uitgifte in erfpacht van in landbodem omgezette waterbodem bij HK145B

In Gemeenteblad nr. 160020 dd 12 april 2024 geeft het College van B&W van Amsterdam kennis van het voornemen tot uitgifte in erfpacht van perceel grond (perceeluitbreiding) achter Hoogte Kadijk 145 B te Amsterdam ten behoeve van de uitbreiding/grenscorrectie van een bestaand erfpachtrecht

Adres: Hoogte Kadijk 145 B te Amsterdam.

+Lees meer...

Perceel bestaand erfpachtrecht: gemeente Amsterdam, sectie O, nummer 5203 Uit te geven perceel: gemeente Amsterdam, sectie O, nummers 4679 (gedeeltelijk) en 4757 (gedeeltelijk) Perceelgrootte uitbreiding: circa 34 m 2 waarvan circa 15 m 2 water Dossiernummer: E4751/4 Kenmerk: 2024-3184

Kort geding en vervaltermijn Nr. 160020 GEMEENTEBLAD 12 april 2024

Officiële uitgave van de gemeente Amsterdam 1 Gemeenteblad 2024 nr. 160020 12 april 2024

*Eenieder, die van mening is, dat hij of zij ook voor de uitgifte van vermeld perceel in aanmerking komt, dient uiterlijk 20 kalenderdagen na de publicatiedatum van het voornemen tot uitgifte in het Gemeenteblad een gerechtelijke procedure in kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot de voorgenomen uitgifte in erfpacht bij de afdeling privaatrecht van de rechtbank Amsterdam.

De termijn van 20 kalenderdagen is een vervaltermijn. Indien niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig is gemaakt kunnen er geen aanspraken jegens de gemeente Amsterdam ter zake van de uitgifte in erfpacht van vermeld perceel worden gemaakt.* Gemeenteblad nr. 160020 dd 12 april 2024

Omgevingsvergunning Waterschap AGV vervangen damwanden en demping oppervlaktewater

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit verleend op grond van de Omgevingswet. De vergunning betreft activiteiten ter hoogte van Hoogte Kadijk 145B 1018BH Amsterdam:

tot vervangen van een damwand en dempen van oppervlaktewater Vergunning is verzonden op 25-04-2024.

+Lees meer...

Bezwaar indienen is mogelijk tot 6 weken nadien.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2024-8211.html

Update v1.0

Iedereen moet een wetboek thuisgestuurd krijgen..

Petitie ingediend maar blijf vandaag zeker gewoon tekenen!

Beste ondertekenaars en geïnteresseerden,

Allereerst bedankt voor jullie overweldigende reacties!

Het blijkt dat de Gemeente Amstelveen een verkeerde keuze heeft gemaakt door voor het (verder) invoeren van betaald parkeren te besluiten zonder de plannen eerst voor te leggen aan haar bewoners en bezoekers en zonder een inspraakavond te organiseren.

Omdat er vandaag een aantal deadlines verlopen, heb ik vanochtend 677 handtekeningen met een begeleidend schrijven aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen. Ik heb dat online gedaan via de bezwaarpagina van de Gemeente, per e-mail gericht aan de raadsgriffie en gericht aan Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amstelveen t.a.v.

+Lees meer...

Juridische zaken en ik heb de handtekeningen vanochtend uitgeprint en ingebonden persoonlijk overhandigd aan de Gemeente waarvoor ik een ontvangstbewijs heb ontvangen.

De petitie blijft vandaag nog de hele dag geopend dus blijf hem vooral verspreiden en onderteken de petitie als dat nog niet gebeurd is.

In de brief die ik heb ingediend bij de petitie, heb ik gevraagd om de inwoners van Amstelveen en de bezoekers op wie het besluit tot invoer en uitbreiding van betaald parkeren van toepassing is, uit te nodigen voor een inspraakavond. Zo kunnen alle argumenten om het besluit te heroverwegen of door te halen worden gehoord door de Gemeente, hopelijk resulterend in het terugdraaien van het besluit.

Zodra de Gemeente Amstelveen ons van een antwoord voorziet, zal ik u hiervan op de hoogte stellen en de inhoud met u delen.

Met vriendelijke groeten,

M. ten Hoope petitionaris

**Koningsdag handtekeningenactie succes!**

Afgelopen Koningsdag hebben wij op de de vrijmarkt nog eens 234 handtekeningen op papier erbij opgehaald voor deze petitie!

Allen dank voor jullie support! Bewoners Commissie Aalscholverstraat/Zultestraat.