U, de petitionaris

Nieuwtjes

Jonge vrijwilliger gezocht om Petities.nl uit te leggen op Docentendag Maatschappijleer 2018

Elk jaar komen de docenten maatschappijleer in Nederland bij elkaar in Den Haag. Ze lopen dan ook over een informatiemarkt waar Stichting Petities.nl voor het eerst een stand wil nemen.

We zoeken nog een extra vrijwilliger die kan helpen uitleggen dat jongeren op een leuke manier veel kunnen leren over onze democratie door een petitie te starten en te overhandigen aan gemeenteraad of parlement. "Het motiveert enorm dat je voor een kwestie die jou zelf interesseert ook op eigen initiatief wat kan betekenen" is de boodschap die je moet kunnen uitleggen.

Ben je vrijdag 8 februari 2018 beschikbaar en past deze klus goed bij je? Schrijf het in een e-mail naar webmaster@petities.nl.

  • Gebruik 'over petities.nl' als startpunt om over ons te lezen.

  • Vooral jongeren die zelf een petitie voltooiden hebben een streepje voor.

  • Je kan je (vroegere) docent maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen of Loopbaan & Burgerschap misschien opgeven als referentie van wie we ook kunnen horen dat je een goede kandidaat hiervoor bent.

Als alles goed ging krijg je na afloop een aanbevelingsbrief over je werk en toekomstige werkgevers kunnen dat bij ons weer navragen.

31-08-2017

Raadsleden wakker!

Deze week hebben we de raadsleden van PvdA, D66, CU, CDA, VVD, GroenLinks en SP gesproken. Amersfoort2014 was al eerder betrokken bij deze petitie.

+Lees meer...

Bijna alle raadsleden hadden begrip voor de situatie waarin de omwonenden van Vathorst-Noord/Over de Laak terecht zijn gekomen. De mening dat het niet kan dat de Vathorsters overvallen worden door de plannen van de gemeente, wordt breed gedragen. Enkele partijen bereiden amendementen en moties voor. Op 20 februari om 21:45 uur komt dit ter sprake in de Ronde op het stadhuis. U kunt daarbij zijn!

Initiatiefnemer van metropetitie blijft hopen op steun

De petitie om de metro uit Rotterdam door te trekken van Spijkenisse naar andere plaatsen op Voorne-Putten, kan nog niet op heel veel steun rekenen op het eiland. Slechts 69 mensen hebben hem tot dusver ondertekend.

Initiatiefnemer Tim Sekac is er echter nog steeds van overtuigd dat veel inwoners van Voorne-Putten voorstander zijn van het doortrekken van de Rotterdamse metro, maar dat de actie gewoon nog bij te weinig mensen bekend is.

,,Het eiland lag vroeger vol met tramlijnen.

+Lees meer...

Je kon zo rechtstreeks met de tram vanuit Hellevoetsluis (...) lees verder op AD.nl

Zwerfinator is #boos

Waarom? Nou, hierom! #Boos.

Facebook 'Tegen de nieuwe donorwet'

Er is nu een Facebook-pagina beschikbaar

Graag delen zodat we langzamerhand meer stappen kunnen ondernemen om de wet tegen te gaan... #protest #baasovereigenlichaam.

15-02-2018 | Petitie Tegen de nieuwe donorwet

Dit is wat wethouder van Hooijdonk wil

Een zeer drukke randweg die nog drukker gaat worden. Bekijk de situatie op de Lessinglaan in de spits en u ziet wat er gaat gebeuren.

+Lees meer...

Hulpdiensten kunnen NIET meer langs of tussen de files doorrijden en gaan dus de aanrijtijden niet meer halen.

DUIC: "Herinrichting Westelijke Stadsboulevard: ‘Van vier naar twee rijbanen’"

Bezwaarschrift is tijdig geweest ...

De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken. Gelet op artikel 6:8, eerste lid, van de Awb vangt deze ter¬mijn aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is be¬kend¬ge¬maakt

Gelet op artikel 1, eerste lid, van de Algemene termijnenwet wordt een in een wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

+Lees meer...

Ingevolge artikel 6:9 van de Awb is bij verzending per post een bezwaarschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Daar komt bij dat per 1 juli 2009 de artikelen 5:5 en 5:41 van de Awb van kracht zijn geworden. In deze bepalingen zijn respectievelijk de uitgangspunten gecodificeerd dat het bestuursorgaan geen bestuurlijke sanctie oplegt voor zover voor de overtreding een rechtvaardigingsgrond bestond en dat het bestuursorgaan geen bestuurlijke boete oplegt voor zover de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten. Indien zich een van deze laatstgenoemde twee omstandigheden voordoet, bestaat naar huidig recht derhalve geen bevoegdheid meer tot het opleggen van een bestuurlijke boete.

Petitie aangeboden en gesloten

Vanmorgen is de petitie Bomen horen bij Baarn aangeboden aan wethouder Mariska de Koning-van Ginkel die uitgebreid de tijd nam om stil te staan bij de bezorgdheid van de ondertekenaars.

In totaal 350 mensen ondertekenden de petitie: 211 online en 139 op papier.

Graag willen wij u hartelijke danken voor het ondertekenen.

+Lees meer...

De petitie is hiermee gesloten.

Argument van de petitionaris

Nu de nieuwe donorwet is goedgekeurd door de eerste kamer moeten we ons afvragen welke autoriteit de staat zichzelf nu heeft toegeëigend.

Deze donorwet impliceert dat het binnen de soevereiniteit valt van de staat om een eigendomsclaim te leggen op het lichaam van Nederlandse burgers. D.w.z.

+Lees meer...

de staat heeft het recht om te bepalen wat er met uw lichaam gebeurt als u geen bezwaar maakt. Maakt u geen bezwaar dan mag de staat uw natuurlijk eigendomsrecht op uw eigen lichaam ontbinden en mag zij bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw dood.

Nu, zoals de klassiek liberale filosoof John Locke omschreef in zijn werk Two Treatise on Government is het de functie van de staat om de eigendomsrechten van haar bewoners te beschermen (Locke, 1993 [1689], p.116). Een wet die ervoor zorgt dat de staat een eigendomsclaim heeft op het lichaam van mensen is niet te rijmen met liberale beginselen omdat het eigendomsrecht van mensen op hun eigen lichaam voorafgaat aan de staat, en daarom buiten het domein van statelijke soevereiniteit valt. De staat is er om onze eigendommen te beschermen, dus onze eigendommen (waarvan ons eigen lichaam het eerste en belangrijkste eigendom is) gaan logischerwijs vooraf aan de staat. Zoals in de woorden van de Franse klassiek liberale filosoof Frédéric Bastiat:

Existence, Facultés, Assimilation — en d'autres termes, Personnalité, Liberté, Propriété, — voilà l'homme. C'est de ces trois choses qu'on peut dire [...] qu'elles sont antérieures et supérieures à toute législation humaine.

"Bestaan, faculteiten, assimilatie—met andere woorden, persoonlijkheid, vrijheid, eigendom—dit is de mens. Het is van deze drie dingen waar we van kunnen zeggen [...] dat ze voorafgaan en superieur zijn aan alle menselijke wetgeving."

De kwalificatie die iemand de optie geeft om te reageren is irrelevant. Iemands eigendomsrechten over zijn/haar eigen organen vervallen niet als iemand niet reageert voor een arbitrair bepaalde tijd. Het eigendomsrecht wat men heeft over mens eigen lichaam is een onvervreemdbaar recht.

Gegeven het hierboven vernoemde argument kunnen we ook onmiddellijk concluderen dat de nieuwe donorwet niet d.m.v. een democratisch proces gelegitimeerd kan worden. De oude donorwet kan dus onmiddellijk, zonder enig democratisch proces, worden hersteld.

Locke, J. Two Treaties on Government, Everyman, London. 1993 [1689]

15-02-2018 | Petitie Verwerp de nieuwe donorwet