U, de petitionaris
Petitiefoto

Stop de bouw van het Gemeentekantoor in Doorn nu het nog kan!

5.391 ondertekeningen

Van de geplande bouw van het Gemeentekantoor te Doorn dient te worden afgezien. Het pand is op tekening al de duurste ambtenarenhuisvesting van Nederland en met actuele tegenvallers is geen rekening gehouden. Voor alle gemeenschappelijke belangen gaat de hand op de knip, behalve dit prestigeobject!

Petitie

Wij

Bewoners van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug

 

constateren

Dat het in het huidige tijdsgewricht niet gepast is deze exorbitante uitgave te doen ten koste van allerlei zaken die wel het gemeenschappelijk belang dienen. De burger mag het verschil in de toekomst bijpassen. Daarnaast zijn er tal van andere aanleidingen om van de bouw af te zien: Gebrek aan service andere kernen (Leersum, Maarn, Driebergen etc) de voorziene parkeerchaos, de door deskundigen als gevaarlijk aangemerkte verkeersituatie etc.

 

en verzoeken

De Gemeente af te zien van haar voornemen de bouw van het pand "koste wat het kost" door te zetten. Met de kennis van vandaag (inzake financiele middelen/tegenvallers, verkeer en de servicebehoeften van andere kernen) zou dit besluit nooit genomen zijn. De burger heeft onvoldoende inspraak gehad bij de vraag OF er een Gemeentekantoor moest komen, onder welke condities en op welke plek. Het is zaak dat de belangrijkste "stakeholder" gehoord wordt!

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Utrechtse Heuvelrug 
Petitieloket:
Einddatum:
10-06-2011 
Status:
In behandeling 
Petitionaris:
A. van Doorn 
Organisatie:
Burgerinitiatief 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Ambtenaren Utrechtse Heuvelrug duurste werkplek van Nederland? Jawel!

Ambtenaren Utrechtse Heuvelrug de duurste? John de Vries Utrechtse Heuvelrug ‘‘Is in het debat over de bouw van het nieuwe Gemeentekantoor misschien te lang buiten beschouwing gebleven, dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug straks met kosten van 25 miljoen euro de duurste ambtenaren van Nederland onderdak verleent? Geen andere gemeente heeft ambtenaren die 111.818 euro per werkplek kosten. Tenminste, als je uitgaat van de totale kosten -inclusief grond- van het bouwproject.

+Lees meer...

Zelfs als je alleen de bouwkosten van 19 miljoen op de 291 ambtenaren, die op het gemeentekantoor werken, deelt, kom je nog uit op een bedrag van 82.273 euro per ambtenaar.’’ Dat zegt SGP-raadslid Gerrit Boonzaaijer. ‘‘Het blad Binnenlands Bestuur heeft in oktober 2010 in een overzicht de nieuwbouwkosten van 31 gemeentekantoren in Nederland per gemeente inzichtelijk gemaakt. Daarin vind je ook de gegevens van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, die B&W zelf hebben aangeleverd.’’ De verantwoordelijke wethouder Pamboer(VVD) was op de hoogte van de inhoud van het artikel uit Binnenlands Bestuur. De vraag is of en hoe de cijfers daaruit hebben meegewogen in de overwegingen van B&W. Feit is dat andere gemeentes een stuk goedkoper bouwden. In Meppel kostte de nieuwbouw 47.000 euro per ambtenaar. Een mogelijke verklaring ligt onder meer in de 6 miljoen grondkosten die hier de bouwbegroting belasten. Dat heeft te maken met de keuze van de bouwlocatie en de ongelukkige wijze waarop de gemeente enige jaren geleden de eerst door haar aan een projectontwikkelaar verkochte grond moest terugkopen. Nieuwsbode 22 juni 2011

22-06-2011

De gordijnen gaan weer dicht: Nieuwsbode 22 juni 2011

‘De cijferszijn helder’Kantoorbouw lijkt gelopen raceIn de raadsvergadering vanafgelopen maandag wasde bouw van het nieuwegemeentekantoor opnieuwonderwerp van discussie.Utrechtse HeuvelrugDe coalitiepartijen (VVD, D66en PVDA/GL) hadden het idee,dat de burgers niet zozeer tegende bouw van het gemeentekantoorvan 25 miljoen zijn, maardat hun protest alleen maarhun ontevredenheid over de gemeentelijkedienstverlening betreft.De cijfers, zeiden VVD enD66, zijn namelijk transparanten de communicatie daaroveris meer dan voldoende. ‘‘Eenhernieuwd onderzoek naar debetrouwbaarheid van de huidigecijfers lijkt mij overbodig’’,zei wethouder Pamboer (VVD)in reactie op een CDA-motie.Daarmee zou de gunning vande werkzaamheden tot 1 septemberworden uitgesteld, maarook tegemoet zijn gekomen aande wensen van de 6000 bozeburgers van de petitie, diespreken van ‘‘een kloof tussengemeente en burgers’’.Streekstra (BVH) steldeom die reden via eenmotie een afkoelingsperiodevan een jaarvoor.

+Lees meer...

Ook de driecoal it iepar t ijendienden moties in.Eén over de controletijdens de bouw, eentweede over wat te doenmet een eventueel aanbestedingsvoordeelen eenderde over het overbruggenvan de kloof inwoners-bestuur.Drie moties die geenafbreuk deden aan wat decoalitiepartijen van meet afaan wilden: de bouw hoedan ook doorgang laten vinden.Alleen deze drie laatstemoties werden aangenomen.Een hernieuwd onderzoeknaar de cijfers komt er dusniet, net zomin als uitstelvan de beslissing over debouw tot 1 september. Nietslijkt de bouw van het nieuwegemeentekantoor nu nog inde weg te staan.

22-06-2011

De Kaap 16 juni,Een ongezouten mening; Indieners petitie pleiten voor referendum

Een ongezouten mening; Indieners petitie pleiten voor referendum donderdag 16 juni 2011 00:00 HEUVELRUG - De sfeer op de publieke tribune was strijdbaar en bijna 100 bezoekers toonden zich mondig en eensgezind. Vrijdagmiddag ging de gemeenteraad in gesprek met de tegenstanders van het nieuwe gemeentekantoor.

+Lees meer...

Er is maar één ding waar vriend en vijand het over eens zijn: het bouwproject lijkt nauwelijks draagvlak onder de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug te hebben. Namens het burgerinitiatief pleitten Anne van Doorn en Marian van der Linden voor een pas op de plaats. Stop alle voorbereidingen voor de bouw en geef opdracht voor een objectief onderzoek naar realistische alternatieven, aldus de indieners van de petitie. Vervolgens zouden de inwoners per referendum over de bouw moeten beslissen. Het pleidooi van Van Doorn en Van der Linden werd regelmatig door applaus en gejuich onderbroken. Applaus ,,De ongezouten mening van de inwoners is belangrijk'', zei burgemeester Frits Naafs. Als voorzitter van de gemeenteraad voegde hij de daad bij het woord en liet een groot aantal bezoekers aan het woord. Die keerden zich zonder uitzondering tegen het bouwplan en tegen de berekeningen van het college. Dat de drie bestaande gemeentehuizen voor € 14 miljoen opgeknapt dienen te worden als de nieuwbouw wordt afgeblazen, werd op de publieke tribune met een korreltje zout genomen. ,,Mijn arbeidsplek in het onderwijs voldoet bij lange na niet aan de arbo-eisen'', verklaarde leerkracht Pia de Bruin onder luid applaus. Hans Gloerich was het met haar eens: ,,het gaat steeds over ambtenaren, er wordt totaal geen rekening gehouden met de belangen van de burger'', zei hij. 'Bestuurspaleis' Intussen stapelen ook de schriftelijke reacties zich op. Voormalig VVD-wethouder Wim van Halm uit Maarn laat zich op zijn weblog ronduit vernietigend uit over het bouwplan. Hij betitelt het nieuwe gemeentekantoor als een 'megalomaan bestuurspaleis'. Volgens expert Wubbo Hazewinkel kan de Utrechtse Heuvelrug met een eenvoudiger bouwplan € 3,2 miljoen besparen, al gaat dat wel ten koste van een aantal randvoorwaarden. Hazewinkel is specialist in kostenbeheersing en adviseerde wethouder Roy Pamboer over de knelpunten van het nieuwe gemeentekantoor. In een brief aan het college en de fractievoorzitters wijst hij er nu op, dat een budgetoverschrijding van 12 procent in ons land gebruikelijk is. Politiek aan zet Vanavond zijn de politieke partijen weer aan het woord. In de commissie Bestuur & Middelen moet duidelijk worden, of het nieuwe gemeentekantoor nog steeds op een meerderheid in de gemeenteraad kan rekenen. Afgaande op de verklaringen van vrijdagmiddag, lijken de coalitiepartijen VVD, Groen Links/PvdA en D66 het bouwbesluit te willen doorzetten. Nestor Sybe Streekstra (Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug) beschouwt de komende week als ,,een laatste kans voor de gemeenteraad om zijn gezicht naar de burger te keren''. De commissievergadering begint om 21.15 uur in de raadzaal van het Doornse cultuurhuis en is voor iedereen toegankelijk.

16-06-2011