You, the petitioner
Geuzenkade

Geen woonboten aan de Geuzenkade; bescherm deze unieke buurt

362 signatures

Deze petitie is bedoeld om de gemeente Amsterdam op andere gedachten te brengen mbt. het 'tijdelijk' (tussen 4 en 10 jaar) aanmeren van woonboten aan de Geuzenkade om zodoende de Da Costa kade (en wie weet welke andere kaden in de toekomst) te renoveren. Wij dragen hierbij een andere optie aan.

Petition

We

De buurtbewoners van de Geuzenkade en de Geuzenstraat

 

observe

  • dat de Geuzenkade geen goede optie is om 'tijdelijk' woonboten aan te meren ten behoeve van de renovatie van de Da Costa kade.
  • De huiseigenaren en bewoners van de Geuzenkade vrezen dat de unieke buurt ernstig zal worden verstoord door de komst van een aanlegplaats.
  • Wij vrezen voor waardevermindering van woningen, verlies van de groenstrook, verlies van uitzicht, kap van bomen en verstoring van het unieke karakter van de buurt,

 

and request

een aanmeerplek te realiseren aan de kade grenzend aan de speeltuin Willem de Zwijgerlaan aan de andere kant van de brug. Dit is een zgn. monumentale kade, maar het behoud van het unieke karakter van de Geuzenkade en onze buurt weegt voor ons bewoners veel zwaarder. Deze reeds gerenoveerde kade kan eenvoudig worden beschermd door een steiger te plaatsen op dezelfde manier als men nu van plan is bij onze prachtige (en ook monumentale!) Geuzenkade.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
31-12-2020 
Lead petitioner:
Michael Wouters 
Organisation:
De bewoners van de Geuzenkade 
Website:

History

Signatures

Updates

Stand van zaken middels email verkeer in april

  • Op 2 april hebben wij geinformeerd bij de gemeente naar de stand van zaken middels deze email (even ingekort)

" Wij vragen ons af of er een update is inzake het haalbaarheidsonderzoek van de Ruige Speelplek. En of er verder ontwikkelingen zijn in de tijdlijn van de herplaatsing van de woonboten."

  • Daarop ontvingen wij een antwoord van Jessica ter Maat op 16 april:

" Goed dat jullie checken naar de laatste stand van zaken, maar helaas is er weinig te melden ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen.

+Read more...

We zijn nog in afwachting van een bestuurlijk besluit dat het herinrichtingsproject Da Costakade wordt uitgebreid met de vernieuwing van alle kademuren.

Daardoor ligt ook een deel van het onderzoek naar de tijdelijke wisselplekken stil, namelijk het onderdeel participatie (zowel van woonbooteigenaren als van omwonenden rondom de locaties die in onderzoek zijn). Alle grachten rondom de Da Costakade worden onderzocht op haalbaarheid als tijdelijke wissellocatie voor een aantal woonboten.

Ik begrijp dat dit proces lang duurt en dat het vervelend is dat er weinig nieuws te melden is. Volgende week wordt de webpagina van de Da Costakade bijgewerkt en wordt er een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden geplaatst. Uiteraard contact ik jullie zodra er informatie of nieuws is over het onderzoek naar mogelijke tijdelijke wisselplekken."

  • Hierop hebben wij weer gereageerd met een email op 21 april om dat e.a. toch nog niet helemaal duidelijk was voor ons:

"Bedankt voor je email. Je antwoord is niet helemaal duidelijk voor ons, misschien kun je e.e.a. nog even toelichten. Je schrijft:

"We zijn nog in afwachting van een bestuurlijk besluit dat het herinrichtingsproject Da Costakade wordt uitgebreid met de vernieuwing van alle kademuren.

Daardoor ligt ook een deel van het onderzoek naar de tijdelijke wisselplekken stil, namelijk het onderdeel participatie (zowel van woonbooteigenaren als van omwonenden rondom de locaties die in onderzoek zijn)."

1/ Is dit een nieuw bestuurlijk besluit inzake een uitbreiding van de bestaande plannen? 2/ wanneer wordt het bestuurlijk besluit verwacht gezien deze datum steeds dichterbij komt?

Tevens is er onduidelijkheid over de zin die je schrijft "dat een deel van het onderzoek stil ligt"? Hieruit maken wij op dat een ander deel (?) van het onderzoek naar tijdelijke wisselplekken nog gewoon doorgaat. Dit werkt verwarrend zul je begrijpen.

3/ Graag krijgen wij inzicht in welke activiteiten nog gewoon doorgang vinden (die betrekking hebben op onze vraag). 4/ Wat is de status van onze suggesties die wij concreet op de kaart hebben aangewezen als wissellocaties? (we zijn nu 4 maanden verder... er is toch wel WAT mee gedaan..? gezien wederom... jan 2021 steeds dichter bij komt.)

Tijdens onze meeting in december 2019 bij jullie op kantoor hebben wij concrete opties voorgesteld voor alternatieve ligplaatsen voor woonboten. Het argument dat de brug een monument is, houdt geen stand, aangezien de woonboten aan het daarachter gelegen, lagere deel van de kade aan de Ruige speeltuin zouden komen te liggen. En in dat licht is de brug en kade aan de kant van de Geuzenkade net zo goed deel van dit monument.

Ons eerst genoemde en wat ons betreft de meest voor de hand liggende is de "ruige speeltuin"aan de andere kant van de brug. Wij hebben met elkaar in december afgesproken dat er openheid zou komen over de haalbaarheidsonderzoeken voor de "ruige speeltuin.

5/ Welke partijen zijn ingeschakeld? 6/ Welke partijen zijn al reeds aan de slag gegaan met deze haalbaarheidsonderzoeken? 7/ Wat is de uitslag van deze onderzoeken?

Conform onze laatste meeting zou er eind maart 2020 een besluit worden genomen over de definitieve locaties. Dat is nog niet gebeurd.

8/ Betekent dit dat de plannen sws vertraging oplopen? Er staat nml wel al vermeld op de gemeente website dat de start vanaf januari 2021 gewoon plaatsvindt. 9/ In welke mate is Corona van invloed op de Kade plannen? Gezien de startdatum van het Kade project al is vastgesteld op januari 2021 (nog 9 maanden). 10/ Kun je ajb iets concreter zijn in je tijdlijn wat betreft de besluitvorming van de gemeente? 11/ Wanneer kunnen we een reactie verwachten op onze vragen?"

  • En hierop ontvingen wij weer een antwoord van Jessica ter Maat op 23 april:

" Ter verduidelijking over het bestuurlijk besluit, het gaat om samenvoeging van beide projecten (kademuurvernieuwing en herinrichting) aan de Da Costakade, een besluit dat gaat over de benodigde financiering en het formaliseren van de schaalwijziging van het project. Dit besluit heeft niets te maken met de tijdelijke wissellocaties, maar is wel van belang voor de voortgang. Er is geen datum bekend waarop dit besluit genomen wordt.

Over de onderzoeken naar de tijdelijke wissellocaties, het projectteam Da Costakade is alle locaties rondom de Da Costakade aan het onderzoeken als mogelijke tijdelijke wissellocatie voor woonboten. Ook de door jullie aangewezen mogelijkheden, maken onderdeel uit van dat onderzoek. Bij elke mogelijke locatie spelen andere eisen, wensen, belangen en uitkomsten van onderzoeken een rol (zoals inspectie naar de staat van de kademuren op de mogelijke tijdelijke wissellocaties, de mogelijkheid tot aanleg van toegangsvoorzieningen, de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten, onderzoek naar beschermende plant- en diersoorten, doorvaartprofiel en onderwaterprofiel). Pas na afronding van de onderzoeken op alle locaties, kunnen de locaties met elkaar vergeleken worden in een afwegingskader en kan er een besluit worden genomen. Zodra alle onderzoeken zijn afgerond en gewogen, kunnen wij jullie vragen beargumenteerd beantwoorden, vooralsnog is dat dus niet het geval.

Tot slot, over de planning, in eerste instantie was de verwachting dat de werkzaamheden konden starten in het najaar van 2021. 2021 is eerder op de website gecommuniceerd, maar geen januari. Gezien de schaalwijziging van het project, wordt die planning niet gehaald. Op dit moment is nog onduidelijk of en wat de invloed wordt van het coronavirus. Indien nodig en mogelijk, zullen wij gebruik maken van online participatiemiddelen om in contact te blijven met de buurt. Zodra meer bekend is over de planning, communiceren wij dat.

Ik hoop jullie hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd."

  • Zo zijn jullie weer even op de hoogte.

mvg Het buurtcomité,

06-05-2020

Update met notulen van de laatste vergadering met de gemeente op 8 januari

Beste allemaal,

Wij hebben de aangepaste notulen ontvangen en de notulen van de laatste vergadering op 8 januari (zie onderstaande links). Er is op dit moment geen ander nieuws dan wat er op die avond is besproken: er zou nog een haalbaarheidsonderzoek lopen naar de kade van de speeltuin.

+Read more...

En we worden op de hoogte gebracht zodra de gemeente een beslissing heeft genomen en er weer een voorlichtingsavond zal plaatsvinden.

mvg Buurtcomité 'Red de Geuzenkade'

Beantwoording vragen bewoners Geuzenkade

Verzoek bewoners om tekstwijzigingen verslag bewonersavond Geuzenkade incl. reactie

Verslag bewonersavond tijdelijke wissellocatie voor woonboten

Aangevuld verslag bewonersavond tijdelijke wissellocatie Geuzenkade

17-03-2020

Gesprek met gemeente op 8 januari j.l.

Op woensdag 8 januari j.l. zijn we met een kleine groep (5 mensen) op kantoor langsgegaan bij Jessica Ter Maat, de omgevingsmanager van het gemeentelijk ingenieursbureau.

+Read more...

Aan dat gesprek nam ook Harm Elgersma deel, de beheerder van de 3.000 woonboten namens de gemeente, verantwoordelijk voor het verplaatsen van de woonboten van de Da Costakade.

Wij hebben daar nogmaals mondeling onze bezwaren kenbaar gemaakt en alternatieve locaties besproken en daarbij zo goed mogelijk de huidige bezwaren vertolkt zoals die tot nu toe door jullie, de buurtbewoners aan ons zijn overgebracht.

Wij zien nog de notulen van dit gesprek tegemoet alsmede de aanpassingen op de vorige notulen en antwoorden op de vragen die wij bij de vorige meeting hebben gesteld. E.a. is in behandeling en komt z.s.m. onze (en dan ook jullie) kant op.

Jessica zei dat een eventuele nieuwe voorlichtingsavond voor de bewoners zoals toegezegd bij de eerste bewonersavond, niet eind januari plaats zal vinden, maar ergens later in het eerste kwartaal. Bewoners van andere alternatieve locaties hebben ook bezwaren geuit tegen het plaatsen van woonboten op hun locatie en de gemeente neemt hun bezwaren zeer serieus.

Wij zullen dus nog op de hoogte worden gebracht van deze mogelijke volgende voorlichtingsavond indien de gemeente de plannen voor de Geuzenkade toch doorzet. Wij hebben te kennen gegeven dat wij in dat geval een betere, ruimere locatie wensen en een duidelijkere agenda, zodat we daar in groten getale (met de gehele buurt) aanwezig kunnen zijn om nogmaals te tonen hoe serieus de bezwaren van de Geuzenkade zijn. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk Geuzenkade-bewoners aanwezig zijn bij die volgende informatieavond.

Nieuwe informatie voor ons was dat voor de Geuzenkade al een onderzoek heeft plaats gevonden naar natuurbescherming (bijzondere planten/dieren) en daar geen bezwaren uit naar voren zijn gekomen. Zo ‘n onderzoek is vereist in het proces van een omgevingsvergunning.

De gemeente is nu van plan om de woonboten niet jaarlijks te wisselen, maar op de wissellocatie aan te leggen voor de hele duur van de renovatie van de Da Costakade. Dit is dus een ander verhaal dan tijdens de bewonersavond toen gezegd werd dat wisselingen van woonboten meerdere keren plaats zouden vinden.

Intussen is de wissellocatie Geuzenkade voor woonboten van de Da Costakade nog steeds de enige locatie die op de website van de gemeente staat. Wij hebben geïnformeerd waarom alleen de Geuzenkade stond vermeld, maar daarop bleef het antwoord schuldig. Wij hebben verzocht dit te verwijderen of andere locaties ook toe te voegen.

We houden jullie op de hoogte van de volgende stappen.

mvg Buurtcomité 'Red de Geuzenkade'

Beantwoording vragen bewoners Geuzenkade

Verzoek bewoners om tekstwijzigingen verslag bewonersavond Geuzenkade incl. reactie

Verslag bewonersavond tijdelijke wissellocatie Bilderdijkkade

Aangevuld verslag bewonersavond tijdelijke wissellocatie Geuzenkade - 06 nov '19

16-01-2020