You, the petitioner
Foto polder tekst

Behoud de groene long en de weidevogelpolder Hounsdyk bij Goutum

1.976 signatures

Alle Nederlanders hebben het recht om bij de overheid (regering, het parlement, provincie of gemeente) een petitie in te dienen. Als de petitie bij de overheid is ingediend, hebben de indieners recht op een antwoord. Met deze petitie vragen we uw steun voor ons standpunt om buurtschap De Hem voor nu in de 'ijskast' te zetten en de weidevogelpolder Hounsdyk te behouden!

Petition

We

bezorgde inwoners van Goutum, bestuur van Dorpsbelang Goutum, bestuur van de molenstichting die de Hounspolder beheert en vrijwilligers betrokken bij de weidevogelpolder,

 

observe

 • dat de plannen voor de bouw van De Hem ongewenste en onomkeerbare gevolgen hebben voor het groene, open weidegebied ten zuiden van Goutum waaronder ook de Hounspolder
 • dat met het verdwijnen van de laatste groene long ten zuiden van Goutum de totale "omsingeling" van Goutum door stedelijke bebouwing een feit is
 • dat het karakteristieke aanzicht op het oude dorp Goutum vanaf de zuidkant daarmee verdwijnt
 • dat de gunstige habitat van de talrijke weidevogels in de Hounspolder door de beoogde woningbouw geheel dreigt te verdwijnen, terwijl de weidevogelstand al zeer ernstig is aangetast in Friesland
 • dat de plannen om De Hem direct naast de weidevogelpolder te ontwikkelen lijnrecht in strijd is met het bestaande beleid van de provincie dat gericht is op bescherming van weidevogels en herstel van de biodiversiteit
 • dat volgens de provinciale weidevogelnota openheid van het landschap en rust de belangrijkste kwaliteitskenmerken van goede weidevogelgebieden zijn
 • dat het de doelstelling van de gemeente Leeuwarden is om duurzaam en groen te zijn
 • dat de bouw van De Hem hier haaks op staat

 

and request

serieus na te denken over een alternatief en voorlopig af te zien van bebouwing van De Hem

overwegende verder:

 • dat wij ons realiseren dat Leeuwarden een flinke bouwopgave heeft,
 • dat er tegelijk er ook het besef is dat er op dit moment op tal van plaatsen in de gemeente bouwlocaties zijn die qua planologie en bouwrijp maken al (veel) verder zijn dan De Hem, nog los van de binnenstedelijke bouwmogelijkheden,
 • dat er dus geen noodzaak is snel met bebouwing van De Hem te beginnen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Leeuwarden 
Petition desk:
Closing date:
01-02-2021 
Lead petitioner:
Dorpsbelang Goutum 
Organisation:
Dorpsbelang Goutum 
Website:

History

Signatures

Updates

Vraagtekens bij De Hem, ingezonden Leeuwarder Courant 19 december 2020

Vraagtekens bij De Hem

Veel omwonenden van vogelgebied de Hounspolder waren het niet eens met het besluit bij de planvorming voor de Zuidlanden tien jaar geleden om het gebied De Hem te bebouwen.

Niet zozeer omdat open gebied bebouwd wordt (LC 10 december) , maar omdat het weidevogelgebied bescherming verdient.

Het is op dit moment helemaal niet nodig om hier huizen te bouwen: er zijn op dit moment nog genoeg mogelijkheden voor uit- en inbreiding om te voldoen aan de vraag naar woningen.

Op dit moment zijn 2700 woningen in het plan de Middelsee opgenomen, 400 woningen in plan Unia, in het plan De Klamp kunnen nog honderden woningen gebouwd worden en het plan Wiarda is nog niet geheel bebouwd.

Dan zijn er nog de 500 honderd woningen bij Cambuur en de woningcorporaties zijn in zes wijken renovatieprojecten aan het uitvoeren, waar ook koopwoningen worden gerealiseerd. Voorlopig is er daarom weinig noodzaak om De Hem al te bebouwen.

Jan Liezenga.

+Read more...

Leeuwarden

19-12-2020

artikel liwadders, friese milieudefensie

Met deze link (klikken of kopieren naar uw browser) komt u bij het artikel: https://www.liwwadders.nl/milieudefensie-beschuldigt-wethouder-de-haan-van-onbehoorlijk-bestuur/ .

16-12-2020